• Deklaracja Dostępności

   •  

    Deklaracja dostępności

     

    Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie "https://www.spjastrzebie14.edupage.org/" strony internetowej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu

    Data publikacji strony internetowej: brak danych

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak danych

    Strona internetowa jest częściowo godna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o

    dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

    Dla informacji brak właściwej relacji,

    Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,

    Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,

    Strona używa grafik aby przedstawić tekst,

    Na stronie nie występuje ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.

     

    Wyłączenia:

    mapy wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     

    Oświadczenie sporządzono dnia:data-sporzadzenie"2024-03-08

     

    Deklarację sporządzono na podstawie: badania własnego

     

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Mariusz Koźmiński,-email" mariusz.kozminski65@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602500903. samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    „Procedura"

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,

     

    opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/"Rzecznika Praw Obywatelskich”

    -atchitektura"Dostępność architektoniczna

     

    Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, Jastrzębie 14, 87-322

    W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.

     

    Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.

    Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

     

    Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

     

    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

    Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

     

    Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

    Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, Nowe Świerczyny 4, 87-322

    W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.

     

    Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.

    Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

     

    Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

    Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

    Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

     

    Aplikacje mobilne: „Brak aplikacji mobilnych”.

     

    Deklaracja dostępności

     

    Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie "https://www.spjastrzebie14.edupage.org/"strony internetowej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu oraz BIP http://bip-spjastrzebie.bartniczka.pl/

    Data publikacji strony internetowej: brak danych

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak danych

    Strona internetowa jest częściowo godna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o

    dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

    Dla informacji brak właściwej relacji,

    Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,

    Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,

    Strona używa grafik aby przedstawić tekst,

    Na stronie nie występuje ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.

     

    Wyłączenia:

    mapy wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     

    Oświadczenie sporządzono dnia:data-sporządzenia"2024-03-08

     

    Deklarację sporządzono na podstawie: badania własnego

     

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Mariusz Koźmiński,-email" mariusz.kozminski65@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602500903. samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    „Procedura"

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,

     

    opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/"Rzecznika Praw Obywatelskich”

    -atchitektura"Dostępność architektoniczna

     

    Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, Jastrzębie 14, 87-322

    W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.

     

    Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.

    Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

     

    Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

     

    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

    Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

     

    Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

    Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, Nowe Świerczyny 4, 87-322

    W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.

     

    Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.

    Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

     

    Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

    Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

    Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

     

    Aplikacje mobilne: „Brak aplikacji mobilnych”.

    • Statut

    • ​​​​​​​

     Statut Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta

     w Jastrzębiu

      

      

      

     Rozdział I - Postanowienia wstępne

      

     § 1

     1. Nazwa szkoły – Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu im. Romualda Traugutta.

     2. Szkole Podstawowej w Jastrzębiu podporządkowana jest organizacyjnie Szkoła Filialna w Nowych Świerczynach.

     3. Siedziba – Jastrzębie 14; 87-322 Jastrzębie oraz Nowe Świerczyny 4, 87-322 Jastrzębie

     4. Szkoła jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową z klasami I – VIII oraz oddziałem przedszkolnym w Jastrzębiu.

     5. Szkoła Filialna w Nowych Świerczynach obejmuje klasy I – III oraz oddział przedszkolny.

     6. Nazwa określona w ust. 1 powinna być stosowana na wszystkich pieczęciach i stemplach.

      

     § 2

     1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Jastrzębiu jest Gmina Bartniczka z siedzibą w Bartniczce.

     2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

     w Bydgoszczy.

     3. Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu jest publiczną ośmioklasową szkołą podstawową dostępną w pierwszej kolejności dla dzieci zamieszkałych w obwodzie tej szkoły.

     4. Szkoła, za zgodą organu prowadzącego, może prowadzić oddziały przedszkolne.

     5. Szkoła jest jednostką budżetową.

      

     § 3

     Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

     1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. R. Traugutta w Jastrzębiu.

     2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu.

     3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu.

     4. Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu.

     5. Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu.

     6. Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu.

     7. Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

     8. Nauczycielu - należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu.

     9. Rodzicach - należy przez to rozumieć także jednego z rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

     10. Podstawie programowej - należy przez to rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenia, zestawy treści nauczania oraz umiejętności, które są uwzględniane w programach nauczania i umożliwiają ustalenie wymagań na poszczególne oceny szkolne i wymagań egzaminacyjnych.

     11. Dziecku lub uczniu - należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu.

     12. Obowiązku szkolnym - oznacza obecność ucznia na zajęciach szkolnych. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć, co najmniej 50% nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca.

      

      

     Rozdział II - Cele i zadania szkoły

      

     § 4

     1. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o prawach dziecka.

     2. Organizuje kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw.

     3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności:

     1) umożliwia zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności na poziomie niezbędnym do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

     2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

     3) kształtuje środowisko wychowawcze w ścisłym kontakcie z rodzicami i placówkami oświatowo-wychowawczymi,

     4) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,

     5) udziela uczniom stałej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

     6) umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań, realizację indywidualnych programów nauczania oraz toków nauczania,

     7) określa organizację świetlicy szkolnej i stołówki,

     8) umożliwia korzystanie z płatnego, ciepłego posiłku wydawanego w stołówce szkolnej.

      

     § 5

     1. Zadania wymienione w § 4 szkoła realizuje poprzez:

     1) korzystanie z nowoczesnych programów nauczania, dostosowanych do standardów wymagań edukacyjnych, sprawdzianów zewnętrznych oraz kształcenie na ich podstawie,

     2) przeprowadzanie okresowych, wewnętrznych sprawdzianów wiedzy i umiejętności z poszczególnych zajęć i przedmiotów,

     3) umożliwienie korzystania z biblioteki i stołówki,

     4) wdrażanie uczniów do twórczego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za skutki tych decyzji,

     5) informowanie rodziców o wynikach kształcenia i problemach wychowawczych,

     6) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,

     7) zapewnienie indywidualnego nauczania w uzasadnionych przypadkach,

     8) realizowanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno- pedagogicznej,

     9) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwojowymi oraz tymi, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna,

     10) organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów z różnych dziedzin, zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców,

     11) organizowanie konsultacji indywidualnych nauczycieli dla uczniów i rodziców,

     12) organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,

     13) organizowanie uroczystości, obchodów związanych z wybranymi rocznicami historycznymi, państwowymi i szkolnymi – zgodnie z kalendarzem imprez,

     14) organizację lekcji religii i etyki oraz innych zajęć na zasadach i w wymiarze określonych

     odrębnymi przepisami.

     2. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

     3.Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, mają prawo do:

     1) organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych jako języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

     2) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe;

     3) organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych dla obywateli polskich.

     4. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

      

     § 6

     1. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia.

     2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa:

     1) opiekę na terenie szkoły sprawują: dyrektor, nauczyciele i personel obsługi – zgodnie z przyjętym tygodniowym rozkładem zajęć, programem zajęć dodatkowych, planem dyżurów i zakresem obowiązków pracowników szkoły,

     2) poza terenem szkoły (wycieczki, zajęcia i zawody sportowe, itp.) opiekę nad zorganizowaną grupą sprawuje:

     a) wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel – odpowiada za bezpieczeństwo uczniów,

     b) pełnoletni opiekun – bez odpowiedzialności za bezpieczeństwo,

     3) na przerwach dyżury pełnią wyznaczeni planem nauczyciele, zgodnie z regulaminem dyżurów. Plan dyżurów nauczycieli jest opracowywany w każdym roku szkolnym. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie i miejscu wskazanym w planie i ponoszą pełną odpowiedzialność administracyjną i cywilną za wypadki, które zdarzą się w miejscu i czasie pełnienia dyżuru,

     4) w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, budynek szkolny objęty jest systemem monitoringu wizyjnego,

     5) szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju oraz nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i nauczania indywidualnego – zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

      

      

     Rozdział III – Organy szkoły, ich zadania i zasady współdziałania

      

     § 7

     Organami Szkoły są:

     1) Dyrektor Szkoły;

     2) Rada Pedagogiczna;

     3) Rada Rodziców;

     4) Samorząd Uczniowski.

      

     § 8

     Organy wymienione w § 7 działają w oparciu o własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z Ustawą Prawo oświatowe oraz niniejszym statutem.

      

     § 9

     1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

     1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

     2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

     3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;

     2. Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

     1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

     2) organ prowadzący Szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

      

      

     § 10 

     Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:

     1) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

     2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole;

     3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

     4) realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

     5) organizacja i właściwy przebieg egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego na koniec klasy VIII szkoły podstawowej;

     6) stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

     7) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

     8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, np. podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów i podręczników; podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły, określanie w porozumieniu z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną oraz po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego wzoru jednolitego stroju szkolnego;

     9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

     10) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w obwodzie, w którym mieszka dziecko;

     11) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

     12) dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci:

     a) pouczenia,

     b) ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie,

     c) przeproszenia pokrzywdzonego,

     d) przywrócenia stanu poprzedniego,

     e) wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.

     Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w § 63 statutu szkoły.

      

      

     § 11

     Dyrektor Szkoły realizuje uchwały Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

      

      § 12

     Dyrektor Szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

      

     § 13

     1. Dyrektor Szkoły współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych i odpowiada za ich prawidłową organizację.

     2. W trakcie praktyk słuchaczowi/studentowi zapewnia się następujące formy aktywności:

     1) obserwowanie zajęć;

     2) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;

     3) prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem;

     4) samodzielne prowadzenie zajęć;

     5) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk.

     3. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany. Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w szkole.

      

     § 14

     Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

      

     § 15

     Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego (nauki) przez uczniów Szkoły i dzieci mieszkające w obwodzie Szkoły. Podejmuje decyzje o przyjmowaniu uczniów do Szkoły, ukaraniu ucznia.

     § 16

     1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania, opieki.

     2. W jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele.

     3. Jej przewodniczącym jest Dyrektor Szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

     4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

     Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

     5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

     6. Dyrektor Szkoły przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej.

      

     § 17

     Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

     1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

     2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

     3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

     4) podejmowanie uchwały w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych, (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców), biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręczników ich przystosowanie dydaktyczne i językowe oraz wysoką jakość wykonania umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat:

     a) szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązuje we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

     b) zmiany w szkolnym zestawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych mogą być dokonywane, jeżeli taka konieczność wynika z braku możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego oraz w razie potrzeby uzupełnienia zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiałów ćwiczeniowych,

     c) materiały ćwiczeniowe obowiązują w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

     5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

     6) ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

      

     § 18

     Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

     1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

     2) projekt planu finansowego szkoły, składanego przez Dyrektora Szkoły;

     3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

     4) propozycje Dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

      

     § 19

     Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.

      

     § 20

     Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Szkoły. Wniosek o dokonanie zmian mogą złożyć organy Szkoły.

      

     § 21

     Rada pedagogiczna opiniuje propozycje w sprawie przenoszenia uczniów do innych oddziałów Szkoły.

      

     § 22

     Rada pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

      

      

     § 23

     Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej. Za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej ma prawo zaproszenia osób trzecich na jej posiedzenie.

      

     § 24

     1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków i obowiązują wszystkich nauczycieli i uczniów Szkoły.

     2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

     3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

      

     § 25

     Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

      

     § 26

     1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów Szkoły.

     2. W skład Rady Rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu Klasowych Rad Rodziców,

     wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.

     3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

     4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

     1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

     2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Klasowych Rad Rodziców, o których mowa w ust. 2-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców szkoły.

     5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

     6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

     7. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 8, należy:

     1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

     2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

     3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

     4) opiniowanie wniosku o podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności przez Dyrektora Szkoły;

     5) w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły określenie wzoru jednolitego stroju oraz określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub w określonych dniach.

     8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7. pkt. 1, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

     9. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.4.

     10.Każde zebranie z rodzicami jest protokołowane przez wybranego rodzica.Protokoły przechowywane są w segregatorze-Zebrania rodziców-protokoły, dostępnym w sekretariacie.

      

     § 27

     1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

     2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

     3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

      

     § 28

     1. Samorząd Uczniowski przedstawia radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

     1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi;

     2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

     3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

     4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

     5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

     6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

     7) prawo opiniowania propozycji skreślenia z listy uczniów.

     2. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

     3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

      

     § 29

     1. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

     2. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi

     Szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej podczas posiedzeń tych organów.

     3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 7 dni od ich przedłożenia.

      

     § 30

     1. Szkoła zapewnia warunki do właściwego współdziałania organów wymienionych w § 7, w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w Ustawie - Prawo oświatowe, Statucie Szkoły oraz w regulaminach własnych.

     2. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

     3. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w ust. 2, wyraża dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i Rady Rodziców.

     4. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady pedagogicznej.

      

      

     § 31

     1. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły odnośnie podejmowanych i planowanych działań lub decyzji poprzez:

     1) wydawanie zarządzeń przez Dyrektora Szkoły,

     2) spotkania z Radą Pedagogiczną,

     3) zebrania ogólne i klasowe rodziców,

     4) spotkania z Radą Rodziców,

     5) spotkania z Samorządem Uczniowskim.

     6) udostępnianie informacji w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

     7) korespondencję oraz ogłoszenia na terenie szkoły.

     2. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

      

     § 32

     1. Szkoła zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy

     organami na podstawie obowiązujących przepisów przy arbitrażu Dyrektora Szkoły.

     2. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły według następującego trybu:

     1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;

     2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów;

     3. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

     4. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

     5. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

     6. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

     1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:

     a) spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,

     b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz Szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”;

     2) konflikt dyrektor – rada rodziców:

     a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu Rady Rodziców z udziałem dyrektora,

     b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego;

     3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:

     a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem Szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego;

     4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski:

     a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

      

     § 33

     1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia młodzieży. Szczegółowe formy współdziałania określają wewnętrzne regulaminy.

     2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców oraz zebrania, jak również korespondencja poprzez dziennik elektroniczny.

     3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż dwa razy w półroczu.

     4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie w ciągu 14 dni.

     5. Formy współdziałania ze Szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

     1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale klasy i Szkole;

     2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

     3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka ,jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

     4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

     5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;

     6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

      

      

     Rozdział IV – Organizacja pracy Szkoły

      

     § 34

     1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

     2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.

     3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

     4. Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

     1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

     2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej – nauczanie przedmiotowe.

     5. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni.

     6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, mogą być ustalone:

     1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się egzamin ósmoklasisty;

     2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone

     w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

     3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

     7. Dyrektor Szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     8. Dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego przedstawia kalendarz roku szkolnego, z uwzględnieniem daty zakończenia I semestru.

      

     § 35

     1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, który jest zatwierdzany przez organ prowadzący Szkołę.

     2. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego szkołę arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.

     3. Arkusz organizacji Szkoły określa w szczególności:

     1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

     2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;

     3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -

     Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;

     4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

     5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

     6) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

     7) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

     8) dla poszczególnych oddziałów:

     a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

     b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

     c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

     d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

     e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać

     w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

     f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły;

     9) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

     10) liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;

     11) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

     4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

     5. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do dnia 30 września:

     1) opinie są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian;

     2) organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

     6. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

     § 36 

     1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Oddział składa się z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego lub autorskim wewnątrzszkolnym programem zgodnym z podstawami programowymi.

     2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

     3. Spełnianie tych obowiązków i zadań podlega kontroli dyrektora, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego.

     4. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału opiekę nad danym oddziałem pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.

     5. Do oddziałów ogólnodostępnych mogą dołączyć uczniowie niebędący obywatelami polskimi.

      

     § 37

     Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy.

      

     § 38

     1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym.

     2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas godziny lekcyjnej trwającej od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dyrektor Szkoły ma prawo zmienić czas trwania godziny lekcyjnej na warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym.

     3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.

     4. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.

     5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust. 3 w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

     6. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I - III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

     7. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas IV - VIII są prowadzone w oddziałach liczących nie

     więcej niż 30 uczniów.

     8. W Szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej.

     9. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami zajęcia szkolne, w tym obowiązkowe zajęcia edukacyjne, mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwane dalej „nauczaniem zdalnym”.

     a) nauczanie zdalne prowadzone jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz platformy zoom w formie kontaktów audio, wideo i czatu. Platforma umożliwia interaktywne prowadzenie zajęć, przekazywanie materiałów edukacyjnych oraz dzielenie się zasobami w formie czatu lub audio/video,

     b) jednoznaczna identyfikacja osoby uczestniczącej w zajęciach jest zabezpieczona poprzez link do danej lekcji, wygenerowany przez nauczyciela, dla grupy uczniów konkretnej klasy. Linki umieszczone są w dzienniku elektronicznym. Uniemożliwia to dołączenie do zajęć osób postronnych,

     c) w czasie zajęć nauczyciele korzystają z bezpiecznych zasobów multimedialnych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,

     d) zajęcia zdalne odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z obowiązującym planem zajęć w formie nauki z użyciem monitorów oraz w formie pracy samodzielnej uczniów kierowanej przez nauczyciela,

     e) w czasie nauki z użyciem monitorów nauczyciel i uczniowie korzystają z mikrofonu i kamery zintegrowanej z komputerem z możliwością korzystania z funkcji sztucznego tła w celu zapewnienia prywatności,

     f) w czasie przeznaczonym na samodzielną pracę uczniów bez użycia monitorów, nauczyciel udziela konsultacji w formie czatu lub audio/video,

     g) nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach, odnotowując obecność lub

     nieobecność w dzienniku elektronicznym,

     h) udział uczniów w lekcji jest potwierdzany, jeżeli uczeń zalogował się na dane zajęcia w czasie przeznaczonym na naukę z użyciem monitora, miał włączoną kamerę,

     i) w oddziałach przedszkolnych nauczanie zdalne prowadzone jest z wykorzystaniem przygotowanych dla każdego dziecka materiałów plastyczno-technicznych, kart pracy oraz aplikacji wybranej przez nauczyciela,

     i) szczegółowe warunki organizacji nauczania zdalnego, określają zarządzenia Dyrektora Szkoły w oparciu odrębne przepisy.

      

     § 39

     1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:

     1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki - liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

     2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;

     3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

     4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym - nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

     2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

      

     § 40

     Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia:

     1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

     2) bibliotekę;

     3) gabinet pedagoga szkolnego/ psychologa;

     4) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i ogólnego użytku;

     6) zespół urządzeń sportowo-rekreacyjnych (sala gimnastyczna, boisko szkolne, siłownia zewnętrzna, plac zabaw);

     7) świetlicę szkolną;

     8) stołówkę;

     9) gabinet terapeutyczny/pedagoga specjalnego

     10) salę integracji sensorycznej.

      

     § 41

     Nauczyciele odpowiedzialni za gabinety oraz salę gimnastyczną zobowiązani są do opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu szczegółowych regulaminów instrukcji korzystania z tych pomieszczeń oraz zabezpieczenia materiałów i środków zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.

      § 42

     1. Dyrektor Szkoły może wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju - z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, rady pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor Szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego.

     2. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust.1, ustala dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

     3. Dyrektor Szkoły może w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

     4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor Szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

     § 43

     1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.

     2. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

     1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;

     2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

     3) wdrażanie do poszanowania książki;

     4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

     5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

     6) współdziała z nauczycielami;

     7) rozwija życie kulturalne Szkoły;

     8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;

     9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

     3. Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

     1) właściwą obsadę personalną;

     2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

     3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

     4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

     5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

     6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

     7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

     4. Zadania biblioteki szkolnej:

     1) popularyzacja nowości bibliotecznych;

     2) statystyka czytelnictwa;

     3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;

     4) komputeryzacja biblioteki;

     5) renowacja i konserwacja księgozbioru;

     6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;

     7) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców;

     8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.

     5. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z:

     1) uczniami:

     a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych,

     b) pogłębianie i wyrabianie nawyku czytania i samokształcenia,

     c) propagowanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej;

     2) nauczycielami:

     a) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

     b) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

     c) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym Szkoły,

     d) doskonalenie zawodowe nauczycieli;

     3) rodzicami:

     a) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa ich dzieci,

     b) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

     c) pomoc w doborze literatury dla ich dzieci;

     4) innymi bibliotekami:

     a) współdziałanie w realizacji różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.),

     b) promowanie miejskich imprez kulturalnych dla uczniów,

     c) wymiana wiedzy i doświadczeń.

     6. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:

     1) gminą,

     2) władzami lokalnymi,

     3) ośrodkami kultury,

     4) innymi instytucjami.

     7. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów

     oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

      

     § 43a

     1. W szkole działa stołówka szkolna (pomieszczenie do wydawania obiadów), która jest miejscem spożywania ciepłego posiłku dostarczanego przez firmę cateringową.

     2. Do korzystania z posiłku uprawnieni są:

     a) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,

     b) uczniowie, których dożywiane finansuje GOPS.

     3. Odpłatność za obiady:

     a) wpłata na koniec miesiąca /czwartek ostatniego tygodnia danego miesiąca lub przedostatni dzień przed przerwami w nauce/ do wyznaczonego pracownika szkoły, który przekazuje pieniądze do sekretariatu,

     b) ewidencję uczniów korzystających z posiłku prowadzi również osoba wydająca,

     c) koszt jednego obiadu ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym i podaje do wiadomości rodzicom przez dziennik elektroniczny,

     d) opiekę nad uczniem przebywającym na stołówce szkolnej sprawuje osoba wydająca posiłki,

     e) w przypadku nieobecności ucznia - rodzic ma obowiązek zgłosić telefonicznie ten fakt do sekretariatu szkoły do godziny 9.00, co będzie skutkowało odwołaniem dostawy od następnego dnia. W dniu zgłoszenia koszt posiłku ponosi rodzic, który ma możliwość odbioru dostarczonego dania.

      

     § 44

     1. W Szkole działa świetlica.

     2. Świetlica prowadzona przez Szkołę jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów tej Szkoły.

     3. Świetlica organizuje opiekę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) oraz dla uczniów czekających na lekcje lub rozwóz.

     4. W celu zapisania dziecka do świetlicy, rodzice (prawni opiekunowi) składają pisemny wniosek do wychowawcy świetlicy w terminie podanym w dzienniku elektronicznym.

     5. Wzór składanego wniosku udostępniany jest w sekretariacie i na stronie internetowej Szkoły.

     6. Do świetlicy uczęszczają uczniowie, którzy zostali do niej zapisani przez ich rodziców (prawnych opiekunów) poprzez złożenie wniosku.

     7. Zajęcia w świetlicy odbywają się w grupach liczących do 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela.

     8.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

     9. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

     1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie

     do samodzielnego myślenia;

     3) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów; organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień; tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

     4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

     5) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;

     6) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym Szkoły.

     10. Świetlica pełni funkcje:

     1) opiekuńczą;

     2) wychowawczą;

     3) profilaktyczną;

     4) edukacyjną.

     11. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa wewnętrzny regulamin.

      

      

      

     Rozdział V- Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

      

     § 45

     W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

      

     § 46

     W Szkole utworzone są następujące stanowiska pracowników pedagogicznych:

     1) dyrektor Szkoły;

     2) pedagog, psycholog szkolny; pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny;

     3) nauczyciel bibliotekarz;

     4) wychowawca świetlicy;

     5) nauczyciel;

     6) logopeda.

     § 46a

     W przypadku konieczności wynikającej z orzeczenia w szkole może zostać utworzone stanowisko pracownika pedagogicznego:

     • nauczyciel współorganizujący kształcenie.

      

     § 47

     1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.

     2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

     3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

      

     § 48

     Do obowiązków pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego należy m. in.:

      

     1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym  barier, ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo  w życiu szkoły;

     2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych  stanowiących  barierę  i ograniczających  aktywne  i pełne  uczestnictwo  ucznia  w życiu szkoły;

     3)   udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

     4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

     5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

     6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

     7)  pomoc  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów;

     8)   wspieranie nauczycieli w:

     a)rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym  barier 

     i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     9) pedagog specjalny jest odpowiedzialny za jakość wsparcia udzielanego w szkole uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a ponadto:

     a) sporządza dokumentację podsumowującą rozpoznanie w szkole indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych pomocą pp., w tym:

     - określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia,

     - ustala przyczyny niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu,

     - wskazuje bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie ucznia,

     - określa niezbędne do nauki warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, w tym wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,

     - we współpracy z wychowawcą odpowiada za prawidłowe prowadzenie indywidualnych teczek uczniów ,objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

     - wskazuje zalecenia z zakresu zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły,

     b) prowadzi indywidualne i zespołowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli zgodnie z wyznaczonym na dany rok szkolny planem zajęć.

     10) terapeuta pedagogiczny:

     a) jest odpowiedzialny za rozpoznawanie dysfunkcji rozwojowych u uczniów, a także za planowanie ich terapii i monitorowanie skuteczności podejmowanych działań,

     b) prowadzi każdego roku we wrześniu badania przesiewowe klas 0, 1 w celu wykrywania u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się,

     c) prowadzenie indywidualnej diagnozy funkcjonowania ucznia w szkole z inicjatywy własnej na wniosek nauczyciela lub rodzica,

     d) inicjowanie w środowisku szkolnym działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów,

     e) sporządzanie dokumentacji oceny funkcjonowania uczniów we współdziałaniu z pedagogiem specjalnym,

     f) prowadzi indywidualne i zespołowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, inne o charakterze terapeutycznym oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli zgodnie z wyznaczonym na dany rok szkolny planem zajęć,

     g) sporządza półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz wnioski do dalszej pracy.

     11) Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

     • Dyrektorem szkoły,

     • Rodzicami,

     • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

     • Nauczycielami i pracownikami innych szkół,

     • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

     • Poradniami specjalistycznymi,

     • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

     12) Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

     • działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu (wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów),

     • pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna),

     • psychoedukacja i psychoprofilaktyka (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji),

     • wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

      

     § 48a

      

     Do obowiązków logopedy należy:

     1. Logopeda jest odpowiedzialny za rozpoznawanie zaburzeń mowy u uczniów, a także za planowanie ich terapii logopedycznej i monitorowanie skuteczności podejmowanych działań.

     2. Do zakresu zadań logopedy należy w szczególności:

     1) prowadzenie każdego roku we wrześniu logopedycznych badań przesiewowych klas 0 w celu ustalenia poziomu rozwoju językowego dzieci;

     2) prowadzenie indywidualnej diagnozy logopedycznej ucznia z inicjatywy własnej na wniosek nauczyciela lub rodzica;

     3) inicjowanie w środowisku szkolnym działań profilaktycznych doskonalących mowę już ukształtowaną poprzez: ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, rytmiczne, usprawniające narządy mowy i artykulacji, a także dykcji;

     4) sporządzanie dokumentacji oceny funkcjonowania uczniów we współdziałaniu z pedagogiem specjalnym.

     3. Logopeda prowadzi indywidualne i zespołowe zajęcia z zakresu terapii logopedycznej oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli zgodnie z wyznaczonym na dany rok szkolny planem zajęć.

     4. Logopeda sporządza półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz wnioski do dalszej pracy.

      

      

      

      

     § 48b

     Zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie:

     1. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie wspólnie wraz z nimi zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

     2. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

     3. Uczestniczenie w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych oraz zintegrowanych działaniach prowadzonych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

     4. Udzielanie pomocy nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

     5. Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

      

      § 49

     Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

     1) prawidłowy dobór i ewidencja zbiorów (księgi inwentarzowe, rejestr ubytków);

     2) opracowanie warsztatu informatyczno-bibliograficznego (katalogi alfabetyczne, rzeczowe, kartoteki zagadnień, napisy informacyjne, teczki wycinków);

     3) organizacja i udostępnianie zbiorów (system e-biblio, regulaminów, wykazów lektur, innych materiałów);

     4) analiza stanu czytelnictwa uczniów – 2 razy w roku na radach pedagogicznych;

     5) prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem zajęć oraz programem;

     6) gromadzenie materiałów poglądowych do realizacji programów przysposobienia czytelniczego;

     7) opracowanie i realizacja planu pracy biblioteki z uwzględnieniem imprez służących inspiracji czytelnictwa wśród młodzieży i form współdziałania z młodzieżą;

     8) współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, zwłaszcza w zakresie informacji o nowościach pedagogicznych i realizacji ścieżki programowej z zakresu czytelnictwa i mediów;

     9) troska o estetyczne i funkcjonalne rozmieszczenie zbiorów i urządzenie biblioteki, dokonywanie zakupu książek oraz prenumerata czasopism;

     10) dokumentowanie pracy własnej poprzez prowadzenie dziennika pracy biblioteki szkolnej, sprawozdań okresowych;

     11) zabezpieczanie zbiorów i przeprowadzanie inwentaryzacji w bibliotece metodą skontrum nie rzadziej niż raz na 10 lat;

     12) właściwe dysponowanie majątkiem biblioteki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ten majątek.

      

     § 50

     Do obowiązków wychowawcy świetlicy należy:

     1. Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy oraz odpowiedzialność za jej wyniki:

     a) opracowywanie planów pracy świetlicy,

     b) opracowanie rocznego kalendarza imprez.

     2. Nadzór nad właściwym spożywaniem posiłków.

     3. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem życia kulturalnego w szkole, w szczególności:

     a) współdziałanie z wychowawcami i opiekunami w organizowaniu imprez kulturalno-

     rozrywkowych,

     b) organizacja stałych imprez o charakterze kulturalnym,

     c) zabezpieczenie oprawy plastycznej imprez szkolnych.

     4. Czuwanie nad estetyką świetlicy szkolnej.

     5. Zabezpieczenie dzieciom dojeżdżającym optymalnych warunków do spędzenia wolnego

     czasu przed i po lekcjach.

     6. Pomoc uczniom w odrabianiu lekcji.

     7. Rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka przy realizacji zadań wynikających z planu pracy.

     8. Aktywizowanie uczniów oraz prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, opuszczających lekcje, wykazujących zachowania agresywne.

     9. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy.

     10. Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi.

     11. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy szkolnej.

     12. Dbanie o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy szkolnej.

     § 51

     1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

     2. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:

     1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w Szkole podczas prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, podczas powierzonego dyżuru w czasie przerw, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły lub przydzielonym zastępstwem, a także na zajęciach poza terenem szkoły organizowanych po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora;

     2) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły oraz zasadami prawa szkolnego;

     3) dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie;

     4) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego,

     5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

     6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o odpowiednie rozpoznanie potrzeb uczniów i współpracę z instytucjami oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz młodzieży;

     7) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, odpowiedzialność za podnoszenie poziomu wiedzy;

     8) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

     3. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:

     1) przedstawienia Radzie Pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

     2) współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych, a także wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia;

     3) pisemnego opracowania planu działań dydaktycznych w oparciu o podstawy programowe i obowiązujący program nauczania danego przedmiotu;

     4) realizowania przewidzianych zajęć dydaktycznych;

     5) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności w ocenie oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonymi w niniejszym Statucie;

     6) do pisemnego szczegółowego umotywowania rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu nauczania oraz ustnego umotywowania innych ocen klasyfikacyjnych na prośbę ucznia lub rodzica ucznia;

     7) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia;

     8) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela;

     9) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

     10) występowania z wnioskami, na prośbę rodziców o umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym indywidualnego programu lub toku nauki;

     11) wykorzystania pomocy naukowych;

     12)umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

     13) ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej szkoły ponadpodstawowej;

     14) prowadzenia dokumentacji szkolnej;

     15) sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej;

     16) ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań lekarskich;

     17) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i wykonywania jej uchwał;

     18) doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego;

     19) udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego;

     20) pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych;

     21) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród uczniów i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej;

     22) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami;

     23) sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami lub nauczycielami w awansie zawodowym;

     24) zastępowania w uzasadnionych sytuacjach innych nauczycieli;

     25) punktualnego rozpoczynania zajęć i terminowej realizacji zadań.

     26) kształcenia i wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

     27) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

      

     § 52

     1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale tworzą zespół. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub zespoły problemowo-zadaniowe.

     2. Pracą zespołu kieruje wychowawca (lub inny przewodniczący powołany przez dyrektora).

     a) Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły.

     b) Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

     3. Cele i zadania zespołu obejmują:

     1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia zestawu i sposobów realizacji programów nauczania, skorelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, planowania i realizacji pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoły;

     2) opracowanie sposobów diagnozowania poziomu jakości pracy Szkoły oraz materiałów diagnostycznych;

     3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz rozwoju organizacji Szkoły;

     4) organizowanie doradztwa metodycznego, szczególnie dla początkujących nauczycieli;

     5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia;

     6) opracowywanie i opiniowanie przygotowywanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

     7) opracowywanie koncepcji i strategii nauczania, wychowania, programów i planów pracy szkoły.

     § 53

     Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, w szczególności:

     1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

     2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

     3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

      

     § 54

     Wychowawca w celu realizacji zadań:

     1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

     2) planuje pracę wychowawczo-opiekuńczą i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne formy życia społecznego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

     3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

     4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

     5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

     a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

     b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

     c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły.

      

     § 55

     Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:

     1) współpracy z rodzicami, diagnozowania sytuacji wychowawczej, analizowania kierunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i jej efektów;

     2) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;

     3) zapoznania rodziców i uczniów z regulaminami wewnętrznymi oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na ich podstawie;

     4) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny zachowania określonymi w niniejszym Statucie;

     5) powiadomienia rodziców o przewidywanym dla ucznia rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie adnotacji w dzienniku elektronicznym, w uzasadnionych sytuacjach – korespondencyjnie;

     6) udostępniania uczniom wszelkich informacji dotyczących szkół wyższego stopnia na terenie województwa (również poza nim), profilu ich kształcenia oraz warunków, jakie uczeń musi spełnić, ubiegając się o przyjęcie do wybranej szkoły.

      

     § 56

     Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału w dzienniku elektronicznym:

     1) dokonuje wpisów do dziennika aktualnych danych osobowych ucznia;

     2) stale kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli i dba o systematyczność ich uzupełniania (tematy lekcyjne, frekwencja, podpis nauczyciela, oceny cząstkowe, oceny śródroczne, oceny roczne, oceny końcowe);

     3) przygotowuje śródroczne, miesięczne, roczne i wynikające z pomiaru jakości pracy szkoły zestawienia i obliczenia statystyczne;

     4) wpisuje oceny do arkusza ocen;

     5) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (karty klasyfikacyjne, pisemne motywacje ocen nieodpowiednich i nagannych zachowania itp.);

     6) dokonuje innych wpisów (notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu Szkoły itp.);

     7) wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego;

     8) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami;

     9) nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (po wycieczkach, imprezach itp.);

     10) sporządza opinie o uczniu na potrzeby uprawnionych do otrzymywania opinii instytucji oświatowych współdziałających ze szkołą na rzecz ucznia;

     11) dokumentuje działania wychowawcze i współpracę z rodzicami;

     12)we współpracy z pedagogiem, pedagogiem specjalnym odpowiada za prawidłowe prowadzenie indywidualnych teczek uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

      

     § 57

     Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców.

      

     § 58

     Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

     1) dyrektora Szkoły;

     2) pedagoga/psychologa szkolnego/pedagoga specjalnego/terapeuty pedagogicznego

     3) służb medycznych;

     4) nauczycieli bibliotekarzy;

     5) poradni psychologiczno-pedagogicznej;

     6) rady pedagogicznej;

     7) rady rodziców;

     8) doradców metodycznych;

     9) nauczycieli innych przedmiotów;

     10) innych placówek i instytucji oświatowo-wychowawczych;

     11) logopedy

      

      

     Rozdział VI - System wyróżnień, nagród i kar dla uczniów

      

     § 59

     W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.

      

     § 60

     Uczeń może zostać nagrodzony za:

     1) bardzo dobre wyniki w nauce;

     2) 100% frekwencję na zajęciach szkolnych;

     3) wybitne osiągnięcia i pracę społeczną;

     4) ofiarność i odwagę;

     5) sumiennie i aktywnie uczestniczy w nauce zdalnej.

      

     § 61

      

     1. W Szkole mogą być udzielane następujące nagrody:

     1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;

     2) pochwała wychowawcy wobec rodziców;

     3) pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły;

     4) pochwała dyrektora wobec rodziców;

     5) nagroda rzeczowa;

     6) dyplom;

     7) list pochwalny do rodziców;

     8) wpis do kroniki szkolnej i publikacja informacji na stronie internetowej Szkoły;

     9) Medal „Złoty absolwent” otrzymują uczniowie, którzy w klasach IV-VII osiągnęli średnią ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, a w klasie VIII średnią 5,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Ponadto medal „Złoty absolwent” otrzymują laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Uczeń może otrzymać jeden medal.

     10) Wyróżnienie – „Złoty Wawrzyn” dla najlepszego sportowca otrzymuje absolwent, który osiągnął wybitne sukcesy sportowe na szczeblu powiatu, województwa lub kraju i otrzymał przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.

     2. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody.

     3. Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane.

     4. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia, w którym zastrzeżenia zostały dostarczone do sekretariatu Szkoły.

     5. Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu, który przyznał nagrodę z wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Niezłożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nieuznanie zastrzeżeń za zasadne.

     6. W przypadku, gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje do rady pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Niezłożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nieuznanie zastrzeżeń za zasadne.

      

     § 62

     1.Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce.

     2.Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w półroczu poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje się to stypendium.

     3. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dyrektora szkoły określa dyrektor odrębnym zarządzeniem.

      

     § 63

     1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń podlega karze.

     2. Wobec ucznia można zastosować następujące kary:

     1) upomnienie wychowawcy klasy;

     2) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców w dzienniku elektronicznym o niewłaściwym zachowaniu ucznia, wpis uwagi do dziennika lekcyjnego;

     3) upomnienie lub nagana dyrektora Szkoły;

     4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;

     5) zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz;

     6) przeniesienie ucznia do innej szkoły.

      

     § 64

     1. O przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty w przypadku szczególnie chuligańskiego zachowania ucznia

     2. Dyrektor może wystąpić o przeniesienie także w przypadkach, gdy szkoła wyczerpała sposoby oddziaływań wychowawczych, tzn. nie odniosły skutku podejmowane próby zmiany sytuacji, motywowania ucznia do zmiany postawy i respektowania norm życia społecznego w szkole przez zespół wychowawczy nauczycieli we współdziałaniu z młodzieżą i klasową radą rodziców, nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary, rozmowy wychowawcze z uczniem, rozmowy z rodzicami ucznia, współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem rodzinnym.

      

     § 65

     1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeżeli ukończył 18 rok życia i nie rokuje nadziei na ukończenie Szkoły.

     2. Decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor Szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

      

     § 66

     Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny /nie dłuższy niż pół roku/, jeżeli uczeń zyska poręczenie wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego.

      

     § 67

     Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub udzielonej karze, udzielania odpowiedniej informacji na zebraniu rodziców, indywidualnym spotkaniu z rodzicami, poprzez wezwanie rodziców do szkoły lub poprzez dziennik elektroniczny.

       § 68

     1. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w ciągu trzech dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do dyrektora Szkoły. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy ucznia. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14-tu dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna

      

     § 69

     Szkoła prowadzi stronę internetową zawierającą ogólnodostępne podstawowe informacje o szkole.

      

      

     Rozdział VII – Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie i egzaminowanie uczniów

      

     § 70

     1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia.

     2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

     1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

     2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć;

     3) ocenia się także aktywność i sumienność ucznia podczas nauki zdalnej.

     3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu:

     1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

     2) pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;

     3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

     4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

     5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

     6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

     7) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;

     4. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania obejmuje:

     1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;

     2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

     3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

     4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

     5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

     6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, informowanie o nich uczniów i rodziców na początku roku szkolnego,

     7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

     8) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

     5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia ustalonych w statucie Szkoły.

     § 71

     1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

     1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

     2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

     3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

     2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobach oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

     3. W Szkole stosuje się następujące formy przekazywania informacji wynikających z ust. 1-2:

     1) uczniowie są informowani na pierwszych lekcjach organizacyjnych przez nauczyciela przedmiotu;

     2) uczniowie mogą uzyskać dodatkową informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy indywidualnie;

     3) ponadto wychowawca klasy w pierwszym tygodniu nauki poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym informuje wszystkich uczniów i rodziców o obowiązku zapoznania się z kryteriami oceniania, wymaganiami, które znajdują się w plikach szkoły (w librusie);

     4) rodzice mogą uzyskać dodatkowe informacje u nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy indywidualnie lub w czasie innych zebrań z rodzicami oraz przez dziennik elektroniczny.

     4. Informacje dotyczące kryteriów oceniania, wymagań edukacyjnych, warunkach uzyskania wyższej niż przewidywania ocena są umieszczone przez każdego nauczyciela i wychowawcę w dzienniku elektronicznym w plikach szkoły. Rodzic i uczeń ma obowiązek zapoznania się tymi informacjami w pierwszym tygodniu nauki.

     5. W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w trakcie roku szkolnego nauczyciele i wychowawca stosują się do punktów 1-4 niezwłocznie, tj. w pierwszym tygodniu nauki.

     6. Niniejszy Statut dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz opublikowany na stronie internetowej Szkoły i w dzienniku elektronicznym.

      

     § 72

     1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców i są umieszczane w dzienniku elektronicznym na bieżąco.

     2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przekazane uczniowi i rodzicom do domu.

     3. Na 7 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i rodzica poprzez dziennik elektroniczny o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

     4. O przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych z przedmiotu nauczyciele/wychowawcy informują uczniów i rodziców w formie pisemnej – poprzez dziennik elektroniczny na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. W szczególnych przypadkach wychowawca przekazuje informację rodzicom listownie.

     5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie w kontakcie bezpośrednim, na prośbę ucznia lub rodzica albo pisemnie na pisemny wniosek rodzica skierowany do dyrektora Szkoły.

     6. Uczeń, który w pierwszym półroczu otrzymał nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania, nie może mieć oceny wzorowej lub bardzo dobrej w klasyfikacji rocznej.

     7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców w obecności dyrektora jest udostępniana do wglądu dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zgłaszanych zastrzeżeń do wystawianych ocen oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania.

      

     § 73

     1. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia na bieżąco uzyskanych ocen cząstkowych z pracy klasowej lub sprawdzianu w trybie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu w terminie do dwóch tygodni po sprawdzianie i nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

     2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny rocznej z przedmiotu o jeden stopień na pisemny wniosek rodziców złożony u dyrektora szkoły nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, gdy:

     1) proponowana przez nauczyciela ocena nie odzwierciedla faktycznego poziomu wiedzy i umiejętności ucznia z powodu długotrwałej usprawiedliwionej chorobą lub zdarzeniem losowym nieobecności ucznia w szkole;

     2) uczeń w ciągu półrocza otrzymał oceny cząstkowe na przełomie ocen.

     3. W tym przypadku dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych nie niższą niż przewidywana, zgodnie z kryteriami ocen.

     4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami i przeprowadza nie później niż w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.

     5. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel przedmiotu i drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. W sprawdzianie może uczestniczyć rodzic lub pedagog szkolny w charakterze obserwatora.

     6. Nadzór nad merytorycznym i formalnym przebiegiem sprawdzianu sprawuje dyrektor szkoły lub inny nauczyciel sprawujący funkcję kierowniczą.

     7. O przewidywanych ocenach nagannych i nieodpowiednich zachowania wychowawcy informują uczniów oraz rodziców na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego na zebraniu z rodzicami oraz poprzez dziennik elektroniczny. Fakt ten odnotowuje w dzienniku w rubryce „kontakty z rodzicami”.

     8. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny rocznej z zachowania na pisemny wniosek rodziców, pedagoga Szkoły, innych nauczycieli złożony nie później niż trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej do wychowawcy klasy w przypadku, gdy spełnia kryteria zawarte w regulaminie oceniania zachowania uczniów na ocenę wyższą i:

     1) nie mógł udokumentować działalności pozaszkolnej przed wystawieniem proponowanej oceny;

     2) zadośćuczynił wyrządzonym szkodom materialnym i poprawił swoje zachowanie;

     3) jego negatywne zachowanie było sytuacją jednostkową i jednocześnie zadośćuczynił wyrządzonym szkodom.

     9. Decyzję w tym przypadku podejmuje wychowawca klasy.

     10. Rodzice mogą wystąpić do dyrektora Szkoły z pisemną prośbą o ustalenie czy ocena zachowania została wystawiona zgodnie z obowiązującym w szkole trybem wystawiania oceny zawartym w Statucie Szkoły w terminie trzech dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

     11. Dyrektor Szkoły w celu rozpatrzenia prośby rodziców powołuje komisję w składzie:

     1) dyrektor szkoły;

     2) zespół wychowawczy – nauczyciele uczący klasę i wychowawca klasy;

     3) pedagog szkolny/psycholog szkolny.

     12. Komisja przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej ustala, czy ocena zachowania została wystawiona zgodnie z obowiązującym trybem ustalania tej oceny i przedstawia swoją opinię w protokole pracy komisji.

     13. W przypadku niezachowania trybu ustalania tej oceny wychowawca klasy zobowiązany jest do ponownego wystawienia oceny zgodnie z obowiązującym trybem ustalania ocen zachowania.

     14. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

      

     § 74

     1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne.

     2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

     1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

     2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

     3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

     4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

     5) posiadającego opinie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

     3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

     4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

      

     § 75

     Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, uwzględniania także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.

      

     § 76

     1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę, na czas określony w tej opinii.

     2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

     3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

      

     § 77

     1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

     2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

     3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

     § 78

     1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

     2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie ustalonym przez Dyrektora.

     3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w oddziałach klas I - III (edukacji wczesnoszkolnej) w przypadku:

     1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

     2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

     4. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia na lekcjach przedmiotowych oraz godzinie z wychowawcą i jego rodziców na zebraniu z rodzicami oraz dzienniku elektronicznym o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

     5. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców w dzienniku elektronicznym na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

     6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.

     7. Na klasyfikację końcową składają się:

     1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;

     2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

     3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

       

     § 79

     1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

     2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

     3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (półroczu programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

      

     § 80

     1. W oddziałach klas I – III (edukacji wczesnoszkolnej) oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

     1a. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące znaki:

     1) pozawerbalne – uśmiech, gest itp.;

     2) werbalne - pochwała, upomnienie itp.;

     3) pisemne – symbole cyfrowe i graficzne, wskazówki do dalszej pracy, krótkie recenzje itp.;

     4) rzeczowe – dyplomy, karteczki, naklejki, pieczątki itp.

      

     1b. W elektronicznym dzienniku, zeszytach, kartach pracy, sprawdzianach i innych wytworach pracy uczniów bieżące oceny osiągnięć edukacyjnych zapisuje się w postaci symboli cyfrowych lub ich słownych odpowiedników:

     1) 6 (ocena celująca) – wspaniale;

     2) 5 (ocena bardzo dobra) – bardzo dobrze;

     3) 4 (ocena dobra) – dobrze;

     4) 3 (ocena dostateczna) – uważaj;

     5) 2 (ocena dopuszczająca) – postaraj się bardziej;

     6) 1 (ocena niedostateczna) – pracuj więcej.

      

     1c. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

     1) Wspaniale: ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

     a) rozwiązuje problemy w sposób twórczy,

     b) samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,

     c) korzysta z nowości technologii informacyjnej

     d) potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy,

     e) korzysta z wielu sposobów pracy.

     2) Bardzo dobrze: ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

     a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

     b) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje,

     c) interpretować wyniki, wyszukiwać i porządkować informacje,

     d) zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,

     e) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych.

     3) Dobrze: ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

     a) opanował w większości zakres umiejętności i wiedzy określony w podstawach programowych,

     b) potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, samodzielnie wnioskować, różnicować ważność informacji,

     c) dzielić się wiedzą z innymi,

     d) ma własny sposób uczenia się,

     e) rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień.

     4) Uważaj: ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

     a) współpracuje w grupie,

     b) potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować,

     c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne.

     5) Postaraj się bardziej: ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

     a) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny,

     b) współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy,

     c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą kolegów lub nauczyciela.

     6) Pracuj więcej: ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

     a) wykazuje w wiadomościach i umiejętnościach tak duże braki, że uniemożliwiają mu one dalsze zdobywanie wiedzy,

     b) nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

      

     1d. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna w edukacji wczesnoszkolnej jest oceną opisową uwzględniającą osiągane przez ucznia postępy w zakresie edukacji: polonistycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, językowej w zakresie języka obcego nowożytnego, edukacji informatycznej, edukacji technicznej, wychowania fizycznego.

      

     1e. Oceny rocznej nauczyciel dokonuje w formie oceny opisowej w dzienniku elektronicznym, w arkuszu ocen i na świadectwie na podstawie zgromadzonych informacji o uczniu. Wydruk z dziennika elektronicznego załączony jest do arkusza w formie papierowej.

      

     1f. Ocena opisowa powinna zawierać informacje dotyczące:

     1) postępów ucznia, efektów jego pracy;

     2) napotykanych przez niego trudności w relacji do możliwości i wymagań edukacyjnych;

     3) potrzeb rozwojowych ucznia;

     4) nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia;

     5) co uczeń zrobił dobrze i jak powinien się uczyć.

      

     1g. W ramach każdej z pięciu grup informacji uwzględnia się następujące sfery rozwoju ucznia:

     1) rozwój poznawczy:

     a) mówienie,

     b) słuchanie,

     c) czytanie,

     d) pisanie w zakresie języka polskiego i angielskiego,

     e) umiejętności matematyczne,

     f) umiejętności przyrodniczo-geograficzne,

     g) umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi.

     2) rozwój artystyczny w zakresie muzyki i plastyki;

     3) wychowanie do techniki i działalność konstrukcyjna;

     4) rozwój fizyczny;

     5) rozwój społeczno-emocjonalny.

      

     1h. Ocena z religii jest oceną cyfrową, wg 6 stopniowej skali ocen.

     2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

     1) stopień celujący – 6;

     2) stopień bardzo dobry – 5;

     3) stopień dobry – 4;

     4) stopień dostateczny – 3;

     5) stopień dopuszczający – 2;

     6) stopień niedostateczny – 1:

     a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia; korzysta z nowości technologii informacyjnej; potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy; osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności w danej klasie określony podstawą programową oraz wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania.

     b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, wyszukiwać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach; samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych,

     c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował w większości zakres umiejętności i wiedzy określony w podstawach programowych; potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, samodzielnie wnioskować, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się; rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień,

     d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować; rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,

     e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny; współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy; rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą kolegów lub nauczyciela,

     f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który wykazuje w wiadomościach i umiejętnościach tak duże braki, że uniemożliwiają mu one dalsze zdobywanie wiedzy; nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

     3. Stopnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 -5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywna ocenę klasyfikacyjna jest ocena ustaloną w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

     4. Rodzice są informowani o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach z rodzicami i na wywiadówkach odbywających się wg harmonogramu spotkań oraz poprzez dziennik elektroniczny.

     5. Przedmiotem oceny jest:

     1) zakres opanowanych wiadomości;

     2) rozumienie materiału naukowego;

     3) umiejętność stosowania wiedzy;

     4) kultura przekazywania wiadomości.

     6. Oceny dzielą się na:

     1) bieżące (cząstkowe);

     2) klasyfikacyjne śródroczne;

     3) klasyfikacyjne roczne.

     7. W Szkole stosuje się następujące zasady przeprowadzania pisemnych prac poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia: (kartkówki – krótka forma wypowiedzi, sprawdzianów i prac klasowych – dłuższa forma)

     1) klasa może mieć w ciągu tygodnia maksymalnie trzy sprawdziany lub klasówki - prace klasowe /dłuższa forma pisemna trwająca godzinę lekcyjną lub dłużej obejmująca dany dział i dwa sprawdziany /wypowiedź pisemna trwająca mniej niż godzinę lekcyjną - zakres do pięciu ostatnich lekcji/. W ciągu dnia może wystąpić jedna z wyżej wymienionych form pracy.

     2) informację o planowanej pisemnej pracy, nauczyciel podaje uczniom z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem rejestrując ją w dzienniku elektronicznym pod symbolem S. oraz podaje uczniom zakres materiału.

     3) termin pracy klasowej/sprawdzianu ustalony przez nauczyciela jest ostateczny, z wyjątkiem przypadków losowych. W takim przypadku termin przesuwa się automatycznie na pierwsze kolejne zajęcia danego przedmiotu bez obowiązku jednotygodniowego wyprzedzenia.

     4) w przypadku otrzymania z pracy klasowej lub sprawdzianu oceny niedostatecznej uczeń ma prawo jeden raz poprawić ocenę. Termin poprawienia oceny wyznacza nauczyciel przedmiotu, nie później niż dwa tygodnie po sprawdzianie i nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

     5) nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace i o ich wynikach poinformować uczniów poprzez dziennik elektroniczny, a także przeprowadzić poprawę pracy klasowej w ciągu 14 dni;

     6) uczeń musi napisać wszystkie prace klasowe, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, np. z powodu choroby trwającej minimum tydzień. Nauczyciel wyznaczy dodatkowy termin sprawdzianu w ciągu dwóch najbliższych tygodni;

     7) sprawdzone i ocenione pisemne prace są oddawane uczniom;

     8. Nauczyciele formułują oceny bieżące zgodnie z przyjętym kryterium procentowym prawidłowości wykonania przez ucznia zadań edukacyjnych podlegających ocenie:

     1) Stopień celujący – 95 - 100 %;

     2) Stopień bardzo dobry – 85% - 94%;

     3) Stopień dobry – 70% - 84 %;

     4) Stopień dostateczny – 50% - 69 %;

     5) Stopień dopuszczający – 30% - 49 %;

     6) Stopień niedostateczny poniżej 0 % - 29%.

      

     § 81

     1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

     1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

     2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

     3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

     4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

     5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

     6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

     7) okazywanie szacunku innym osobom;

     8) aktywność i sumienność podczas nauki zdalnej.

     2. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

     1) wzorowe;

     2) bardzo dobre;

     3) dobre;

     4) poprawne;

     5) nieodpowiednie;

     6) naganne.

     3. Ocena klasyfikacyjna zachowania, nie ma wpływu na:

     1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

     2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

     4. W Szkole obowiązuje następujący tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia:

     1) na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania i trybie odwoławczym;

     2) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinie członków rady pedagogicznej, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;

     3) wychowawca w ocenie zachowania uwzględnia również udokumentowaną działalność pozalekcyjną ucznia, szkolną i pozaszkolną;

     4) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

     5) wychowawca i członkowie rady pedagogicznej oceniają pozytywne i negatywne zachowania uczniów, wpisując na bieżąco krótką informację do dziennika elektronicznego;

     6) uczeń, który postąpił niezgodne z niniejszym Statutem i normami społecznymi, zobowiązany jest do zadośćuczynienia;

     7) uczeń, który w I półroczu otrzymał nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania, nie może mieć oceny wzorowej lub bardzo dobrej na koniec roku szkolnego;

     8) wychowawca klasy systematycznie informuje rodziców (opiekunów) ucznia o jego zachowaniu, podjętych środkach zaradczych, zastosowanych formach nagradzania i karania, formach i sposobach zadośćuczynienia zachowania niezgodnego z niniejszym Statutem i normami społecznymi;

     9) w celu prowadzenia bieżącej korespondencji z rodzicami nauczyciel jest zobowiązany do zamieszczania informacji w dzienniku elektronicznym;

     10) wychowawca klasy zapoznaje uczniów z przewidywanymi ocenami zachowania na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

     11) o zagrożeniu oceną nieodpowiednią lub naganną wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, zamieszczając je w dzienniku elektronicznym.

      

     § 82

     1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się szczegółowe kryteria oceny zachowania:

     1) Ocenę wzorową uzyskuje uczeń, który rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne oraz bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły:

     a) chętnie z własnej woli pracuje na rzecz innych (np. wolontariat),

     b) jest czynnym członkiem organizacji działających na terenie Szkoły i gminy,

     c) inicjuje i współuczestniczy w realizacji działań wpływających na prestiż Szkoły w środowisku lokalnym,

     d) jest kreatywny w tworzeniu projektów, programów, akcji zmierzających do uatrakcyjnienia nauki i form pozalekcyjnych,

     e) przestrzega Statutu Szkoły,

     f) wszystkie godziny nieobecne ma usprawiedliwione,

     g) jest punktualny,

     h) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych szkolnych i pozaszkolnych,

     i) reprezentuje Szkołę w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych,

     j) uczestniczy w konkursach, olimpiadach i imprezach organizowanych przez Szkołę oraz inne placówki oświatowe i kulturalne,

     k) szanuje nauczycieli, pracowników Szkoły i innych dorosłych, chętnie współpracuje z nimi,

     l) szanuje mienie Szkoły i mienie społeczne, chętnie wykonuje prace porządkowe, dekoracje, inne zadania na rzecz poprawy estetyki Szkoły,

     m) rozumie i szanuje prawa innych uczniów,

     n) wywiązuje się z podjętych zobowiązań,

     o) jest koleżeński i życzliwy, pomaga inny w nauce oraz wspiera w rozsądnym rozwiązywaniu problemów,

     p) dba o kulturę osobistą (zna i stosuje zasady savoir-vivre’u) i kulturę słowa (nie ośmiesza, nie wyśmiewa, nie przezywa, nie kłóci się, nie plotkuje, nie inicjuje konfliktów, nie grozi, nie używa przekleństw wobec rówieśników ani dorosłych) itp.

     q) dba o naturalny, schludny wygląd,

     r) dba o własne zdrowie, nie ulega nałogom,

     s) bierze udział we wszystkich zaplanowanych w planie lekcji danego oddziału zajęciach edukacyjnych,

     t) terminowo przedstawia usprawiedliwienia rodziców lub zaświadczenia lekarskie nieobecności na lekcjach,

     u) przestrzega zasad właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły zgodnie ze Statutem Szkoły, nie korzysta na terenie Szkoły w czasie wszystkich zajęć i przerw z telefonów komórkowych, analogowych i cyfrowych aparatów fotograficznych, kamer oraz innych urządzeń elektronicznych,

     v) właściwie zachowuje się w trakcie zajęć szkolnych, nie zakłóca toku prowadzonych lekcji, pełni rolę asystenta nauczyciela,

     w) prowadzi zeszyty przedmiotowe,

     y) tworzy atmosferę skupienia przy twórczej pracy, realizuje projekty, bierze udział w przedsięwzięciach szkolnych,

     z) wykonuje polecenia Dyrekcji Szkoły i nauczycieli,

     ź) zawsze jest przygotowany do lekcji (wykonuje prace pisemne, czyta teksty źródłowe i lektury, posiada podręczniki, itp.),

     ż) uzyskuje pozytywne opinie, wpisy, pochwały, wyróżnienia w formach przewidzianych w Statucie Szkoły (np. dziennik, dyplom).

     2) Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który, rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne oraz bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły:

     a) przestrzega Statutu Szkoły,

     b) wszystkie godziny nieobecne ma usprawiedliwione,

     c) jest punktualny,

     d) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych szkolnych i pozaszkolnych,

     e) reprezentuje Szkołę poprzez udział w konkursach olimpiadach i imprezach organizowanych przez szkołę oraz inne placówki oświatowe i kulturalne,

     f) szanuje nauczycieli, pracowników Szkoły i innych dorosłych,

     g) szanuje mienie Szkoły i mienie społeczne, chętnie wykonuje prace porządkowe, dekoracje,

     inne zadania na rzecz poprawy estetyki szkoły,

     h) rozumie i szanuje prawa innych uczniów,

     i) wywiązuje się z podjętych zobowiązań,

     j) jest koleżeński i życzliwy, pomaga innym w nauce oraz wspiera w rozsądnym rozwiązywaniu problemów,

     k) dba o kulturę osobistą i kulturę słowa (nie wyśmiewa, nie przezywa, nie kłóci się, nie grozi, nie używa przekleństw),

     l) dba o naturalny, schludny wygląd ,

     m) dba o własne zdrowie, nie ulega nałogom,

     n) wykonuje polecenia Dyrekcji Szkoły, nauczycieli,

     o) terminowo przedstawia usprawiedliwienia (zaświadczenia lekarskie) zgodnie ze Statutem Szkoły, nieobecności na lekcjach,

     p) przestrzega zasad właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, zgodnie ze Statutem Szkoły,

     q) prowadzi zeszyty przedmiotowe,

     r) tworzy atmosferę skupienia przy twórczej pracy,

     s) zawsze jest przygotowany do lekcji (wykonuje prace pisemne, czyta teksty źródłowe i lektury, posiada podręczniki, itp.).

     3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

     a) przestrzega Statutu Szkoły,

     b) ma co najwyżej 2 godziny nieobecne nieusprawiedliwione,

     c) jest punktualny,

     d) sumiennie pracuje na miarę swoich możliwości,

     e) szanuje nauczycieli, pracowników Szkoły i innych dorosłych,

     f) wykonuje polecenia Dyrekcji Szkoły i nauczycieli,

     g) szanuje mienie Szkoły i mienie społeczne,

     h) rozumie i szanuje prawa innych uczniów,

     i) wywiązuje się z podjętych zobowiązań,

     j) dba o kulturę osobistą i kulturę słowa (nie wyśmiewa innych, nie przezywa, nie kłóci się, nie grozi, nie używa przekleństw),

     k) dba o naturalny, schludny wygląd ,

     l) dba o własne zdrowie, nie ulega nałogom,

     m) terminowo przedstawia usprawiedliwienia (zaświadczenia lekarskie),

     n) przestrzega zasad właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły,

     o) prowadzi zeszyty przedmiotowe,

     p) jest przygotowany do lekcji (wykonuje prace pisemne, czyta teksty źródłowe i lektury, posiada podręczniki, itp.).

     4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

     a) szanuje nauczycieli, pracowników Szkoły i innych dorosłych,

     b) szanuje mienie Szkoły i mienie społeczne,

     c) rozumie i szanuje prawa innych uczniów,

     d) dba o naturalny, schludny wygląd,

     e) dba o własne zdrowie, nie ulega nałogom,

     f) czasami jest niesystematyczny w wypełnianiu obowiązków szkolnych,

     g) zdarzyło mu się nie usprawiedliwić 9 godzin lekcyjnych,

     i) w dzienniku elektronicznym ma odnotowane w postaci uwag, tylko drobne przewinienia,

     j) wykonuje polecenia Dyrekcji Szkoły i nauczycieli,

     l) terminowo przedstawia usprawiedliwienia (zaświadczenia lekarskie),

     m) przestrzega zasad właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły,

     n) jest przygotowany do lekcji (posiada podręczniki, itp.),

     o) stara się dbać o kulturę słowa (nie wyśmiewa, nie przezywa, nie kłóci się, nie grozi, nie używa przekleństw),

     p) zrealizuje w pełni program naprawczy skonstruowany na okoliczność wcześniejszej uzyskanej oceny nagannej zachowania.

     Ocenę poprawną z zachowania uzyskuje uczeń, wobec którego zastosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty;

     5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, wobec którego zastosowane środki zaradcze nie przynoszą pozytywnych rezultatów i który m.in.:

     a) nie wypełnia systematycznie obowiązków szkolnych,

     b) ma od 10 do 20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, nagminnie spóźnia się na lekcje,

     c) sporadycznie nie szanuje nauczycieli, pracowników Szkoły lub innych dorosłych, czy kolegów, a na zwróconą uwagę reaguje pozytywnie,

     d) czasem uniemożliwia prowadzenie lekcji nauczycielom i efektywną naukę innym uczniom,

     e) zdarza mu się nie uszanować mienia Szkoły i mienia społecznego (wandalizm, kradzież),

     f) nie zna lub nie przestrzega norm życia społecznego,

     g) nie zawsze dba o naturalny, schludny wygląd, ubiera się niestosownie do okoliczności, a na zwróconą uwagę reaguje pozytywnie,

     h) nie dba o zdrowie, ulega nałogom,

     i) zachowuje się nieregulaminowo podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych (koncerty umuzykalniające, kino, teatr, wycieczki),

     j) celowo i świadomie wprowadza w błąd nauczyciela posługując się cudzą pracą (ściąganie, plagiat), a na zwróconą uwagę reaguje pozytywnie,

     k) sporadycznie nie przestrzega zasad właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, a na zwróconą uwagę reaguje pozytywnie,

     l) dba o kulturę słowa, ale zdarza mu się sporadycznie przekroczyć normy kultury bycia i kultury słowa, a na zwróconą uwagę reaguje pozytywnie,

     m) zrealizuje co najmniej w połowie program naprawczy skonstruowany na okoliczność wcześniejszej oceny nagannej zachowania.

     6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, wobec którego zastosowane środki zaradcze nie dały pozytywnych rezultatów i który m.in.

     a) nie wypełnia obowiązków szkolnych,

     b) ma więcej niż 20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, nagminnie spóźnia się,

     c) nie szanuje nauczycieli, pracowników Szkoły i innych dorosłych, a także kolegów,

     d) uniemożliwia prowadzenie lekcji nauczycielom i efektywną naukę innym uczniom,

     e) nie szanuje mienia Szkoły i mienia społecznego (wandalizm, kradzież),

     f) nie zna lub nie przestrzega norm życia społecznego,

     g) dopuszcza się przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych,

     h) działa na szkodę innych,

     i) wchodzi w konflikt z prawem,

     j) nie dba o naturalny, schludny wygląd, ubiera się niestosownie do okoliczności,

     k) nie dba o zdrowie, ulega nałogom,

     l) fałszuje dokumenty (podpisy, usprawiedliwienia, zwolnienia),

     m) odmawia wykonania poleceń Dyrekcji, wychowawcy, nauczycieli,

     n) nie prowadzi systematycznie zeszytów przedmiotowych,

     o) nie jest wyposażony, na co dzień w podręczniki, przybory szkolne, lektury,

     p) nie przestrzega zasad właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły,

     q) nie dba o kulturę bycia i kulturę słowa (zakłóca tok lekcji, bywa arogancki lub wulgarny, wyśmiewa innych, przezywa innych, grozi, inicjuje konflikty, kłóci się itp.),

     r) nie zrealizuje, co najmniej w połowie programu naprawczego skonstruowanego na okoliczność wcześniejszej uzyskanej oceny nagannej zachowania.

     2. W kolejnych etapach (klasach) edukacji wczesnoszkolnej monitoruje się następujące umiejętności uczniów w zakresie zachowania i funkcjonowania w środowisku społecznym szkoły.

     3. Uczeń kl. I – III (edukacji wczesnoszkolnej):

     1) przestrzega zasad bezpieczeństwa;

     2) zgodnie bawi się w grupie;

     3) potrafi współdziałać w grupie;

     4) udziela pomocy innym;

     5) utrzymuje porządek w miejscu pracy i dba o przybory;

     6) pracuje samodzielnie;

     7) wypełnia przyjęte obowiązki;

     8) wykazuje kulturalny stosunek do nauczycieli i pracowników Szkoły;

     9) stosuje kulturalne słownictwo;

     10) aktywnie pracuje na lekcji;

     11) właściwie zachowuje się na lekcji;

     12) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne.

     4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinie członków rady pedagogicznej, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

      

     § 83

     1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

     2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

     3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

     4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

     a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

     b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

     5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

     6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

     7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust.8.

     8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

     9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

     10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. W uzasadnionych przypadkach do przeprowadzenia egzaminu dyrektor wyznacza innego nauczyciela.

     11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. W skład komisji wchodzą:

     1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji;

     2) Nauczyciele albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

     12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt b, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

     13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

     14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b - skład komisji; termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny klasyfikacyjne, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

     15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

      

     § 84

     1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia składa się od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

     1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

     2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

     3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

     4. W skład komisji wchodzą:

     1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

     2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji, wychowawca oddziału, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.

     5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w drodze decyzji dyrektora w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.

     6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

     7. Z prac komisji sporządza się protokół (stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia) zawierający w szczególności:

     1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony sprawdzian, imię i nazwisko osób wchodzących w skład komisji, termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, zadania sprawdzające, imię i nazwisko ucznia, ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

     2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

     8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

     9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

     10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

     W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

      

      

     § 85

     1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.

     2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

     3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

     4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

     5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

     1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - przewodniczący komisji;

     2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

     3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

     6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.

     7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

     1) skład komisji;

     2) termin egzaminu poprawkowego;

     3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy;

     4) imię i nazwisko ucznia;

     5) zadania egzaminacyjne;

     6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

     8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

     9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę, a w przypadku klasy programowo najwyższej nie kończy Szkoły.

     10. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości ucznia, może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

     11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

      

     § 86

     1. Uczeń oddziału klasy I- III (edukacji wczesnoszkolnej) otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.

     2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I – III (edukacji wczesnoszkolnej). Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.

     3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II (edukacji wczesnoszkolnej) do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

     4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

     5. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

     6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

     7. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej otrzymuje z tych zajęć najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

     8. Uczeń, który w wyniku przeprowadzonego egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego uzyskał niedostateczną roczną ocenę, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, a w przypadku klasy programowo najwyższej nie kończy Szkoły.

     9. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. Obowiązek przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.

     10. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

     11. Uczniowi kończącemu Szkołę, który uczęszczał na religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

     12. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły.

     1. Ocenianiu podlegają:

     1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

     2) zachowanie ucznia.

     2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

     3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

      

      

      

      

     Rozdział VIII - Formy opieki i pomocy uczniom

      

     § 87

      

     Na wniosek lub za zgodą rodziców Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Szkoła umożliwia uczniom uzdolnionym kierunkowo realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz ukończenie Szkoły w skróconym czasie. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

     § 88

     1. Szkoła udziela rodzicom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego oraz zajęć terapeutycznych we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi lub innymi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, a także w miarę możliwości organizuje pomoc materialną i rzeczową.

     2. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora.

     3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

     4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

     1) diagnozowaniu środowiska ucznia;

     2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspakajania;

     3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

     4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami kierunkowymi;

     5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej;

     6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki (o których mowa w odrębnych przepisach) oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

     7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

     8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;

     9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

     10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

     11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

     12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

     13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

     14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wg procedur.

     5. W ramach funkcjonowania pomocy psychologicznej- pedagogicznej Szkoła zapewnia:

     1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

     2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

     3) zajęcia specjalistyczne;

     4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne;

     5) integrację uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;

     6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

     6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynika w szczególności:

     1) z niepełnosprawności;

     2) z niedostosowania społecznego;

     3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

     3a) z zaburzeń zachowania i emocji;

     4) ze szczególnych uzdolnień;

     5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

     6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

     7) z choroby przewlekłej;

     8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

     9) z niepowodzeń edukacyjnych;

     10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

     11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

     7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

     1) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

     2) zajęć rozwijających uzdolnienia:

     a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

     b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,

     c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

     3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

     a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego,

     b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

     4) zajęć specjalistycznych:

     a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5,

     b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4,

     c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10,

     d) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10;

     5) warsztatów;

     6) porad i konsultacji;

     7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

     8) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

     9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia:

     a) organizowanej dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych,

     b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem.

     8. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

     9. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

     10. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

     11. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.

     12. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

     13. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

     14. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

     15. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

     1) rodzicami uczniów;

     2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

     3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

     4) innymi szkołami i placówkami;

     5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

     16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

     1) ucznia;

     2) rodziców ucznia;

     3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

     4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

     5) pielęgniarki szkolnej;

     6) pomocy nauczyciela;

     7) Poradni;

     8) pracownika socjalnego;

     9) asystenta rodziny;

     10) kuratora sądowego;

     11) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

     16. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

     17. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

      

     § 89

     1. Szkoła zapewnia Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

     2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.

     3. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII-VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej.

     4. Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców.

     5. Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych w klasach I-VIII mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism.

     6. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.

     7. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.

     8. Cele szczegółowe:

     1) w klasach I-VIII szkoły podstawowej:

     a) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,

     b) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,

     c) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,

     d) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu,

     e) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia;

     f) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości;

     2) w klasach VII-VIII szkoły podstawowej:

     a) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,

     b) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu.

     c) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,

     d) wdrażanie uczniów do samopoznania,

     e) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,

     f) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

     g) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,

     h) wyrabianie szacunku dla samego siebie,

     i) poznanie możliwych form zatrudnienia,

     j) poznanie lokalnego rynku pracy,

     k) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,

     l) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,

     m) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,

     n) poznawanie różnych zawodów,

     o) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     9. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

     1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

     2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;

     3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;

     4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

     5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

     6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły;

     7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;

     8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;

     9) w zakresie współpracy z rodzicami:

     a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,

     b) doskonalenie umiejętności wychowawczych,

     c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,

     d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

      

     § 90

     1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

     2. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole.

     3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

     1) rodzice ucznia;

     2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za zgodą rodziców).

     4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia.

     5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 przekazuje wniosek Dyrektorowi Szkoły, dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia.

     6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń.

     7. Dyrektor Szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 6 jest zobowiązany zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

     8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się:

     1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej;

     2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja ukończeniu szkoły w skróconym czasie.

     9. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji.

     10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż jeden rok szkolny.

     11. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku:

     1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego;

     2) złożenie przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.

     12. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego obowiązków a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie.

     13. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen.

       

     § 91

     1. Uczniom z zaburzeniami rozwoju, uczniom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym Szkoła umożliwia wypełnienie obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego, specjalnego, zajęć rewalidacyjnych.

     2. O potrzebie zapewnienia uczniowi wyżej wymienionej formy spełniania obowiązku orzeka poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Szkoła organizuje je na wniosek rodziców ucznia i zaświadczenia lekarskiego.

     3. Decyzję o nauczaniu indywidualnym, specjalnym i rewalidacji podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej.

     4. Tygodniowy wymiar godzin wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego regulują odrębne przepisy.

     5. Realizację wymienionych w ust.1 form kształcenia powierza się nauczycielowi z odpowiednimi do rodzaju zajęć kwalifikacjami.

     7. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym i specjalnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami.

      

     § 92

     Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

      

     § 93

     1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

     2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

     3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

     4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym, jak i motywacyjnym.

     5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

     6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

     1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym

     wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

     2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.

     7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe.

     8. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

     9. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.

      

     Rozdział IX – Prawa i obowiązki uczniów

      

     § 94

     Uczeń ma prawo do:

     1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę przed uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej;

     2) swobody myśli, sumienia i wyznania, do samodzielnego decydowania o swoim światopoglądzie;

     3) prywatności oznaczającej, że może dysponować własnymi rzeczami i ma prawo do tajemnicy korespondencji;

     4) korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami i ustaleniami;

     5) uczestniczenia w zabawach i życiu kulturalnym, pracach szkolnych organizacji młodzieżowych i kółek zainteresowań oraz uczestniczenia w pracach organizacji działających poza szkołą za zgodą i wiedzą wychowawcy i dyrektora szkoły;

     6) odpoczynku:

     a)  w czasie przerw międzylekcyjnych,

     b) w czasie przerw świątecznych i wakacji, które są wolne od prac domowych, i czasu wolnego.

     7) nietykalności osobistej i wolności osobistej;

     8) równego traktowania wobec prawa;

     9) ochrony życia prywatnego;

     10) wyrażania swoich poglądów oraz poszanowania poglądów innych ludzi;

     11) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

     12) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;

     13) ochrony przed bezprawnymi zamachami na jego honor i reputację;

     14) swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących;

     15) swobodnej wypowiedzi (poszukiwanie, otrzymywanie i przekazywanie informacji oraz idei wszelkiego rodzaju);

     16) dostępu do informacji z różnych źródeł;

     17) swobodnego zrzeszania się;

     18) ochrony zdrowia;

     19) ochrony przed wszelkimi innymi formami wyzysku naruszającego jego dobro;

     20) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  i stawianymi wymaganiami;

     21) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

     22) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  i zaspokajania własnych zainteresowań;

     23) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

     24) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania  i zaspokajania własnych zainteresowań;

     25) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

     26) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;

     27) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

     28) specjalnych form pracy dydaktycznej;

     29) pobierania nauki w szkole, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami

     w przypadku uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie;

     30) zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych w przypadku uczniów niepełnosprawnych;

     31) indywidualnych programów nauczania oraz indywidualnego toku nauki w przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych;

     32) opieki przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

     33) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających ich zainteresowania  i uzdolnienia;

     34) podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;

     35) spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora szkoły, w obwodzie, której uczeń mieszka);

     36) zapewnienia mu bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu  w sytuacji gdy odległość z domu do szkoły jest większa niż  3 kilometry  w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej lub  4 kilometry  w przypadku klas V-VIII;

     37) bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej lub ośrodka albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

     38) dostosowania form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w przypadku trudności adaptacyjnych i komunikacyjnych związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

     39) oczekiwać ze strony szkoły pomocy w postaci m.in.: działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

     40) bycia poinformowanym przez dyrektora szkoły o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach;

     41) udziału  zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” od klasy piątej szkoły podstawowej;

     42) bycia zapoznanym z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  i zachowania;

     43) jawnej oceny dla niego i jego rodziców (prawnych opiekunów);

     44) tego, aby w ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki  i muzyki w szczególności brano pod uwagę wysiłek wkładany przez niego wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;

     45) aby być zwolnionym z wykonywania określonych ćwiczeń lub zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych ćwiczeniach, zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii;

     46) poinformowania go przez nauczycieli i wychowawcę klasy na 7 dni przed rocznym, klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i zachowania;

     47) tego, aby szkoła stworzyła mu w miarę możliwości szansę uzupełnienia braków w przypadku stwierdzenia w wyniku klasyfikacji śródrocznej, że poziom jego osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej;

     48) obecności rodziców (prawnych opiekunów) w charakterze obserwatorów  w trakcie zdawania egzaminu klasyfikacyjnego;

     49) powtarzania klasy w przypadku braku promocji;

     50) tego, aby rada pedagogiczna, biorąc pod uwagę jego możliwości edukacyjne rozważyła możliwość raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promowania do klasy programowo wyższej, w przypadku, jeżeli nie zdał on egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane  w klasie programowo wyższej;

     51) ustalonych w szkole warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zachowania;

     52) zgłoszenia w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu dyrektorowi szkoły przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zastrzeżeń, jeżeli uznają że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

     53) zgłoszenia w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych dyrektorowi szkoły przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zastrzeżeń, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

     54) Uczeń ma prawo do dostosowania warunków i form sprawdzianu ósmoklasisty do jego potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, zgodnie z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

      

     2. Uczeń posiada uprawnienia do:

     1) korzystania z pomocy finansowej, stałej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

     2) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;

     3) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego  i zawodowego  w ramach pracy pedagoga szkolnego;

     4) przedstawienia własnych propozycji dotyczących udoskonalania metod  i form pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły;

     5) udziału w pozalekcyjnych formach organizowanych na terenie szkoły np. dyskotekach, rajdach, wycieczkach.

     3. Ucznia można zawieszać w uprawnieniach. Osobą, która może zawiesić ucznia jest wychowawca lub dyrektor szkoły.

     4. Uczeń może się odwołać od zawieszenia uprawnienia w ciągu 7 dni (procedura  zgodna z  trybem  odwoławczym  zawartym  w  par. 44 ).

     5. Uczeń ma obowiązek:

     1) zachowywać się godnie, kulturalnie w szkole i poza nią wobec nauczycieli, pracowników, uczniów oraz innych osób okazując im szacunek poprzez przestrzeganie obowiązujących norm:

     a) nie bije i nie prowokuje innych,

     b) nie wymusza, nie grozi, nie szantażuje,

     c) nie wyklucza nikogo ze swojego grona,

     d) nie dotyka nikogo bez jego zgody,

     e) nie rusza, nie zabiera i nie niszczy cudzej własności,

     f) nie wyśmiewa innych i nie obmawia.

     2) dbać o honor szkoły, szanować i wzbogacać jej tradycje, dbać o piękno mowy ojczystej, troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd oraz utrzymywanie porządku w klasach i czystości na terenie szkoły; nie używa brzydkich słów i nie wykonuje brzydkich gestów;

     3) podporządkować się zarządzeniom władz oświatowych, dyrekcji szkoły, radzie pedagogicznej  i wychowawcy klasy;

     4) pilnie i systematycznie uczyć się:

     a) punktualnie i systematycznie uczęszczać do szkoły,

     b) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach,

     c) aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,

     d) systematycznie przygotować się do lekcji,

     e) przynosić podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,

     f) rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności.

     5) przestrzegać zasad współżycia społecznego:

     a) przeciwstawia się przejawom brutalności, wulgarności oraz dewastacji urządzeń szkolnych i mienia społecznego,

     b) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody materialne,

     c) szanować przekonania i poglądy innych,

     d) brać udział w pracach samorządu uczniowskiego, przyczyniać się do realizacji jego zadań, wywiązywać się z przyjętych prac społecznych i funkcji,

     e) przestrzegać regulaminów normujących życie szkoły.

     6) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i kolegów:

     a) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających,

     b) zawiadomić dyrekcję szkoły lub nauczycieli o zauważonych sytuacjach grożących niebezpieczeństwem,

     c) nie stosować przemocy wobec innych, ulegać uzależnieniom, demoralizacji i patologii społecznej.

     7) dbać o własny wygląd zewnętrzny i higienę osobistą a w szczególności:

     a) nosić skromny, odpowiedni dla ucznia strój tj. zakryty brzuch i ramiona,

     b) płaskie, nie zagrażające bezpieczeństwu obuwie,

     c) włosy w kolorze naturalnym,

     d) nie nosić biżuterii, która może być niebezpieczna tj. spowodować zranienie,

     e) nie nakładać makijażu na twarz, mieć zawsze czyste, niemalowane i krótko obcięte paznokcie,

     f) przychodzić w stroju galowym w wyznaczone dni (biała bluzka, czarna spódnica bądź spodnie),

      8) wyłączenia telefonu komórkowego na terenie szkoły, korzystanie za zgodą nauczyciela, jest dozwolone podczas przerw na boisku szkolnym;

     9) przestrzegać zakazu nie przynoszenia do szkoły sprzętu elektronicznego;

     10) opuszczania budynku szkoły w czasie wszystkich przerw w okresie wrzesień – październik, kwiecień – czerwiec, a w pozostałym okresie w czasie trwania dużej przerwy;

     11) prowadzić zeszyt usprawiedliwień i uzupełniać go w terminie siedmiu dni od dnia nieobecności ucznia w szkole;

     12) zwolnienia ucznia z zajęć obowiązkowych, dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, świetlicowych, bibliotecznych i innych dokonuje nauczyciel prowadzący na podstawie pisemnej, telefonicznej lub ustnej informacji rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.

      

     3. Uczniowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

     4. Uczniowie Szkoły w szczególności mają prawo do:

     1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,

     2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,

     3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, odpowiednio do własnych możliwości, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

     4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo we wszystkich zajęciach nadobowiązkowych i dodatkowych,

     5) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

     6) organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

     7) korzystania z pomocy stypendialnej oraz doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

     5. Uczniowie Szkoły mają obowiązek:

     1.a przejawiać szacunek do każdego człowieka,

     1.b podporządkować się poleceniom nauczycieli i zarządzeniom dyrektora, w tym dotyczących BHP oraz właściwego spędzania przerw międzylekcyjnych,

     1.c właściwie zachować się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,

     1.d systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, przestrzegać tradycji i zwyczajów szkolnych,

     1.e przestrzegać zasady kultury i współżycia w Szkole, dbać o czystość i higienę osobistą oraz estetykę swojego wyglądu,

     1.f bezwzględnego przestrzegania zasad statutu i regulaminów obowiązujących,

     1.g sumiennie i aktywnie uczestniczyć w nauce zdalnej.

     § 94 a

     1. Dyrektor szkoły niezwłocznie podejmuje niezbędne działania w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw uczniów, a w szczególności:

     1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które ma na celu m. in.ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie oraz przyczyny i skutki tego naruszenia;

     2) zapewnia wsparcie uczniowi, którego prawa zostały naruszone;

     3) dąży do wyeliminowania skutków naruszenia.

     2. Każdy uczeń, którego prawo zostało naruszone, ma prawo złożyć skargę do dyrektora szkoły. Jeśli naruszenia prawa dopuścił się dyrektor szkoły,przysługuje prawo złożenia skargi do organu prowadzącego.

     4. Organ rozpatrujący skargę zobowiązany jest do jej rzetelnego rozpatrzeniaw możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni. Jeślidotrzymanie tego terminu nie jest możliwe z powodów wynikających zestopnia zawiłości sprawy lub okoliczności niezależnych od organu, organ możewydłużyć termin do rozpatrzenia sprawy, informując o tym składającego skargę oraz podając powód wydłużenia terminu.

     5. Organ rozpatrujący skargę zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań,aby strona składająca skargę nie poniosła negatywnych konsekwencji związanych ze złożeniem skargi, w szczególności zapewnić, aby fakt złożenia skargi nie został ujawniony bez zgody skarżącego, chyba że co innego wynikaz przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zapewnić stronie skarżącej anonimowość, chyba że ujawnienie tożsamości skarżącego jest

     niezbędnie konieczne do rozpatrzenia skargi i wyeliminowania naruszeń praw ucznia.

      

      

      

      

     Rozdział X

     Oddział przedszkolny

      

     § 95

     1. Zadania oddziału przedszkolnego:

     1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

     2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

     3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

     4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

     5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

     6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

     7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

     8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

     9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

     10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

     11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

     12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

     13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

     14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

     15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

     16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej.

     17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

      

       § 96 

     1. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego.

     2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

     3. Oddział przedszkolny posiada i systematycznie wzbogaca bazę dydaktyczną, służącą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

     4. Dzienny czas pracy, realizowany zgodnie z ramowym rozkładem zajęć wynosi co najmniej 5 godzin; godzina zajęć  trwa  60  minut.

     5. Terminy przerw w pracy w oddziale przedszkolnym określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

     6. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

     7.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą. Jest     odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Nauczyciel uwzględniając treści programowe z wybranego programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez dyrektora szkoły, planuje pracę wychowawczą i dydaktyczną z dziećmi w wieku 3, 4, 5, 6 lat, stosuje różne formy organizacyjne procesu edukacyjnego oraz różne metody pracy z dziećmi uwzględniając wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole oraz zalecane warunki i sposoby realizacji. Nauczyciel prowadzi  obserwacje pedagogiczne - wstępną do końca września oraz końcową do połowy kwietnia zakończoną opracowaniem Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I – dotyczy dzieci 5/ dzieci podejmujące naukę rok wcześniej/, 6-letnich.

     8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat

     9. Do oddziałów przedszkolnych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Bartniczka, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

     10. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

     11. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

      12. W  oddziale  mogą  być  prowadzone  za zgodą rodziców  zajęcia  dodatkowe. Zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, religia i inne zajęcia dodatkowe powinny być organizowane przed lub po obowiązkowych zajęciach wynikających z realizacji podstawy programowej.

     13. Rodzice współdziałają z nauczycielem w sprawach wychowania i  kształcenia. W  tym   celu  organizuje  się  przynajmniej  2  razy  w  roku  spotkania (zebrania)  z  rodzicami oraz zajęcia otwarte. 

     14. Rodzice mają prawo w szczególności do:

     1) znajomości zadań wynikających  z programu  wychowania  przedszkolnego  realizowanego w  oddziale;

     2) uzyskania rzetelnych informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

     3) wyrażania  i  przekazywania  organowi  sprawującemu  nadzór  opinii   i  uwag  na temat 

     pracy przedszkola;

     4) znajomości proponowanych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dziecku.

     15. Uczęszczanie  dzieci na zajęcia:

     1) dziecko do oddziału przyprowadzają i odbierają rodzice (opiekunowie)  lub  upoważniona  przez  nich  pisemnie osoba;

     2) osobą upoważnioną od do odbioru dziecka z przedszkola jest osoba pełnoletnia,

     3) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka z przedszkola powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela;

     4) rodzice, prawni opiekunowie lub osoby upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczyciela oraz od chwili odebrania z klasy i powiadomienia o tym fakcie nauczyciela;

     5) dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola zgodnie z obowiązującym planem zajęć danym roku szkolnym;

     6) osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

     7) o wypadku każdej odmowy wydania dziecka przez nauczyciela, należy poinformować dyrektora szkoły, który podejmie czynności nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami;

     8) rodzice /prawni opiekunowie mogą dobrowolnie przekazać aktualny telefon  kontaktowy

     9) życzenie jednego z rodziców dotyczące nieodbierania dziecka z przedszkola przez drugiego z rodziców musi wynikać z orzeczenia sądowego;

     10) dzieci 5-6-letnie mogą korzystać z dowozu i rozwozu autobusem szkolnym. Dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym z przystanku końcowego  odbiera pracownik niepedagogiczny lub jeżeli jest to ostatni kurs, przyprowadza osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w autobusie; Dzieci wracające autobusem szkolnym z oddziału odbiera osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w autobusie;

     11) nauczyciele zatrudnieni w oddziale przedszkolnym nie sprawują opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego  pozostawionych przez rodziców w sali zajęć lub na placu zabaw, celem dokonania czynności nie związanych z przyprowadzaniem lub odebraniem dziecka z przedszkola (np.  indywidualne rozmowy pomiędzy rodzicami);

     12) pięciokrotne spóźnienie rodziców, opiekunów prawnych, osób upoważnionych po odbiór dziecka są zgłaszane do dyrektora;

     13) na zajęcia przyjmuje się dzieci zdrowe;

     14) w przypadku zaobserwowania u dziecka lub zgłoszenie przez samo dziecko niepokojących objawów chorobowych, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców dziecka o jego chorobie;

     15) rodzice/ prawni opiekunowie/ dziecka,  u którego utrzymują się objawy chorobowe, a w szczególności: kaszel, katar, wymioty, biegunka, zobowiązani są do zabrania dziecka do domu i przyprowadzenia po ustąpieniu objawów.

     16) dzieci mają prawo do korzystania z opieki w świetlicy szkolnej.

     16. Dzieci w przedszkolu mają zapewnione warunki bezpieczeństwa, w tym prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

     1) pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego:

     a) w czasie pobytu w przedszkolu dzieci są pod stałą opieką nauczycieli;

     b) teren przedszkola jest właściwie ogrodzony, szlaki komunikacyjne posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające bezpośrednie wyjście na jezdnię;

     c) stoliki, krzesła i inny sprzęt przedszkolny jest dostosowany do wzrostu dzieci;

     d) w przedszkolu systematycznie i na bieżąco są usuwane zabawki, pomoce i sprzęt zagrażający zdrowiu i życiu;

     2) poszanowania godności - bez względu na warunki rodzinne, zdrowotne;

     3) akceptacji takim, jakie jest;

     4) przyjaznego wychowawcy nastawionego na pomoc i współdziałanie;

     5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

     6) odkrywania świata - badania i eksperymentowania;

     7) swobodnej, nieskrępowanej, twórczej ekspresji;

     8) wypowiadania swojej opinii i racji;

     9) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;

     10) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);

     11) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;

     12) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, wypoczynku, jeśli jest zmęczone.

     17.  Dzieci mają obowiązek przestrzegać ustalonych wspólnie w swojej grupie reguł i norm współżycia.

     18. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na powietrzu w zależności od miejsca pobytu.

     19. Opiekę nad dziećmi w czasie dalszych wycieczek sprawuje wychowawca oraz dodatkowo jeden nauczyciel szkoły/pomoc nauczyciela (nauczyciel może być wspomagany przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka).

     20. Podczas spacerów oraz pobytu na placu zabaw opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel. W przypadku dzieci trzyletnich opiekę sprawuje nauczyciel i osoba wspomagająca.

     21. Podczas pobytu dzieci na placu przedszkolnym  - zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym dla dzieci, wyposażonym w sprzęt dostosowany do wieku i posiadający certyfikaty.

     22. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw musi być zamknięta bramka wejściowa.

     23. Nauczyciel zwraca szczególna uwagę na dzieci korzystające z huśtawek – odpowiednia wysokość, należyty sposób trzymania uchwytów. Podczas korzystania z huśtawek uchylnych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe siedzenie, prawidłowy uchwyt oraz sposób odbijania.

     24. W czasie pobytu na placu zabaw dziecko ma prawo do skorzystanie z toalety na terenie szkoły  udając się tam i z powrotem tylko pod opieką osoby dorosłej.

     25. Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

     1) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel od momentu przekazania przez rodzica do odbioru przez niego lub uprawnioną do tego osobę; wyjątkowo w przypadku wyjścia nauczyciela do toalety dzieci mogą pozostać pod opieką pracownika niepedagogicznego.

     2) nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez  rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione do odbioru na terenie szkoły, przedszkola, placu zabaw - w sytuacji, kiedy nie został odnotowany przez nauczyciela fakt, że dziecko zostało przyprowadzone do przedszkola.

     3) w sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dzieci z placu bądź z sali zajęć pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponoszą osoby odbierające (np. samodzielne bieganie dzieci po schodach, samodzielne korzystanie  z toalet, wielokrotne powracanie do sali zajęć po wykonane prace plastyczne bądź  po pozostawioną zabawkę).

      

      Rozdział XI - Wolontariat

      

     § 97

     1. Celem wolontariatu jest:

     1) zwiększenie aktywności społecznej uczniów;

     2) propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy;

     3) umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób potrzebujących Pomocy,

     4) wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami.

     2. Działania będą prowadzone poprzez:

     1) organizowanie spotkań z wolontariuszami;

     2) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi;

     3) prowadzenie akcji charytatywnych.

      

     Rozdział XII – Postanowienia końcowe

      

      § 98

     1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

     2. Szkoła posiada patrona, sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

     3. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są korzystać z pieczęci nagłówkowych oraz mogą korzystać z pieczątek imiennych.

     4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

      

     § 99

     1. Działalność szkoły jest finansowana z budżetu państwa przez Gminę Bartniczka.

     2. Zasady prowadzenia przez Szkołę działalności finansowej i materiałowej określają odrębne

     przepisy.

      

      § 100

     W sprawach nie uregulowanych Statutem należy stosować regulaminy wewnątrzszkolne oraz przepisy prawa oświatowego.