• Szkoła Promująca zdrowie, harmonogram działań 2023/24

    •  

      

      

      

      

     Zdrowie to cenny skarb, którego nie doceniamy dopóki się nie zepsuje”

      

     PROGRAM

     SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

     na lata 2023-2026

      

     Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu

     Jastrzębie 14, 87-322 Jastrzębie

     tel. 564955712

     e-mail: spjastrzebie14@gmail.com

     strona www https://spjastrzebie14.edupage.org/

      

     Dyrektor: Iwona Grzybowska

     Wicedyrektor: Agnieszka Szczechowicz

      

      

     Skład zespołu do spraw promocji zdrowia:

     Szkolny koordynator: Dorota Florkiewicz- nauczyciel biologii i języka angielskiego

     nr telefonu 500185889, e-mail: dorotaflorkiewicz03@gmail.com

     Zastępca koordynatora: Magda Szypczyńska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     Mariusz Koźmiński - nauczyciel informatyki, techniki, matematyki

     Dominika Dąbkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     Monika Barnik- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki

     Łukasz Olszewski - nauczyciel wychowania fizycznego

     Anna Krajnik – szkolny psycholog

     Wiktoria Skrzypczyk – szkolny pedagog

     Mirosława Belkiewicz – pielęgniarka szkolna

      

     Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do projektu: 03.03.2023 r.

     Ilość zespołów klasowych: 8

     Liczba uczniów w szkole: 192

      

     Szkoła promująca zdrowie - to szkoła , która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu , prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz propagowania zdrowia.

     W Szkole Promującej Zdrowie wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację działań promujących prawidłowy styl życia.

     Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska. Daje ona uczniom możliwość nabycia umiejętności, wiedzy i postaw, które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, pomaga odkrywać jakie wybory służą rozwojowi i lepszej jakości życia, pomaga zrozumieć siebie i innych, pomaga budować obraz świata, który jest najbliższy codziennym doświadczeniom, uczy odpowiedzialności, jest pierwszym stopniem profilaktyki różnych zagrożeń i zachowań problemowych. Jest procesem, który trwa przez całe życie i dotyczy wszystkich ludzi - nieodłączny element promocji zdrowia. Pozwala odkryć jakie wybory służą zdrowiu, zapewnia warunki, aby możliwe było dokonywanie „zdrowych” wyborów. Zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i promocji zdrowia najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy udział wszystkich grup społeczności szkolnej. Zdrowie wpływa na pozytywne osiągnięcia dzieci i młodzieży. Jednym z wielu zadań szkoły jest dbanie o zdrowie społeczności szkolnej. Nasza szkoła od bardzo wielu lat podejmuje zadania i działania mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. Działania te zainspirowały nas do włączenia się w realizację programu „Szkoły Promującej Zdrowie”, dlatego przystąpiliśmy do jego aktywnej realizacji. W roku szkolnym 2022/2023 wysłaliśmy kartę zgłoszeniową szkoły do Kujawsko - Pomorskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, która opisywała dotychczasowe działania prozdrowotne prowadzone w naszej szkole.

     Nauczyciele, chcąc dobrze przygotować się do odpowiedniego i aktywnego działania wzięli udział w szkoleniach/webinariach:

     - szkoleniowa rada pedagogiczna pt „Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?”

     - cykl szkoleń w wymiarze 40 godzin w ramach programu „Junior - Edu – Żywienie”

     - udział w międzynarodowym projekcie badawczym Heads Up Erasmus + dotyczącym zdrowia psychicznego uczniów

     - szkolenie członków rady pedagogicznej przeprowadzone przez koordynatora programu- zapoznanie z treściami podręcznika „Szkoła Promująca Zdrowie”

     - konsultacje członków zespołu

      

      

     STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

     Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

     1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

     2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

     3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

     4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

      

     W oparciu o określone standardy dla Szkół Promujących Zdrowie oraz wszystkie działania podejmowane w szkole w zakresie promocji zdrowia zostały opracowane priorytetowe cele Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu jako szkoły promującej zdrowie

     1. zachęcanie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów dotyczących zdrowia i prawidłowego żywienia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego

     2. stwarzanie warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu w szkole,

     3. wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, konieczne do podejmowania decyzji prozdrowotnych w tym również dotyczących nadużywania telefonów, tabletów

     4. propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów, używek

     5.Propagowanie różnych aktywności sportowych wśród młodzieży szkolnej jako formy zmniejszającej zachowania agresywne.

     6. włączenie do podejmowanych działań jak największej liczby osób społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły

     7. tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychoruchowego uczniów naszej szkoły i utrzymywania prawidłowych relacji rówieśniczych

      

      

     Rozpoznanie i opis problemów w środowisku szkolnym

     Od kwietnia do czerwca r. szk. 2022/23 prowadzono badania i obserwacje oraz wywiady wśród społeczności szkolnej. Przebadano 80% uczniów klas IV – VII, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

     Na podstawie przeprowadzonych analiz dotychczasowych działań oraz wyników ankiet wśród uczniów , rodziców oraz obserwacji społeczności szkolnej ustalono priorytetowe problemy dotyczące:

     1. Nieprawidłowości w zakresie odżywiania uczniów – unikanie jedzenia śniadania w domu, czasem brak drugiego śniadania bądź zastępowanie go słodkimi przekąskami, wybieranie słodkich napojów zamiast wody, niski poziom wiedzy na temat skutków nieprawidłowego odżywiania się

     2. Relacji rówieśniczych, nieumiejętnego rozwiązywania konfliktów – pojawiające się kłótnie, brak chęci współpracy, wykluczanie z grupy, przezywanie.

     3. Zaangażowania w aktywne spędzanie czasu w szkole a zwłaszcza poza nią. Przewaga czasu spędzanego z telefonem i grami komputerowymi zamiast ruchu na świeżym powietrzu

     Zarówno drugi jak i trzeci problem może mieć silny związek z niedawnym, przymusowym przebywaniem dzieci w domu podczas pandemii. Relacje rówieśnicze zostały wtedy znacząco zachwiane i jest to przeciągająca się sytuacja, którą niełatwo poprawić w krótkim czasie. Znaczna część młodzieży szkolnej poszukiwała kontaktów za pośrednictwem internetu, a w czasie wolnym angażowała się w gry komputerowe i media społecznościowe. Wiadome jest, że do prawidłowego rozwoju młodych ludzi konieczne są prawidłowe, wspierające oraz kształtujące osobowość kontakty rówieśnicze. Jako że zdrowie uczniów jest dla naszej szkoły bardzo ważne postanowiliśmy wziąć udział w programie „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz stworzyć długofalowy harmonogram zadań i priorytetów z wyjaśnieniem sposobu ich realizacji, wytyczając również kryterium sukcesu.

     Biorąc udział w programie chcemy podejmować i upowszechniać działania na rzecz zdrowia w całym środowisku szkolnym. Naszym celem jest stworzenie właściwego środowiska sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Chcemy ukazywać uczniom zdrowotne korzyści z aktywnego spędzania czasu, aby sami umieli podejmować odpowiedzialne wybory.

      

     Obszary działania w zakresie harmonogramu Szkoły Promującej Zdrowie

     • Prawidłowe odżywianie, edukacja zdrowotna

     • Aktywność ruchowa

     • Dbanie o relacje

      

     I cel strategiczny: poprawić poziom prawidłowych zachowań w zakresie odżywiania się uczniów

     Kryterium sukcesu: 70% uczniów zna i stosuje zasady prawidłowego odżywiania się i zdrowego stylu życia

     II cel strategiczny: zwiększyć udział uczniów w różnych formach aktywności fizycznej w szkole i poza nią, zadbać o poprawę relacji. Ukazanie wpływu zaangażowania w aktywność ruchową na poprawę samopoczucia i jednocześnie ulepszania relacji między uczniami

     Kryterium sukcesu: 90% uczniów jest aktywna na zajęciach wychowania fizycznego, chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych 70% uczniów nawiązuje, podtrzymuje i potrafi pielęgnować prawidłowe relacje

      

      

     PROGRAM DZIAŁAŃ W KIERUNKU PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2023 - 2026

      

     MODUŁ I : Prawidłowe odżywianie, edukacja zdrowotna

     Lp

     Zadanie/priorytet/obszar

     Metoda/Sposób realizacji

     Okres/termin realizacji

     Wykonawcy/osoba odpowiedzialna

     Środki, zasoby

     Sposób sprawdzenia wykonania zadania

     1.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.

      

      

      

      

      

      

     Wskazywanie społeczności szkolnej prawidłowych nawyków żywieniowych oraz uświadamianie jakie zagrożenia są związane z nieprawidłowymi zachowaniami względem własnego zdrowia Promowanie zdrowego stylu życia

      

     1. Lekcje wychowawcze i lekcje biologii na temat prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia

      

     2. Warsztaty z dietetykiem

      

     3. Współpraca z pielęgniarką szkolną

      

     4. Udział w programach edukacyjnych poświęconych żywieniu

      

     5.Udział w konkursach,akcjach związanych z tematyką odżywiania i prawidłowego stylu życia

      

      

     6. Gazetka – tablica poświęcona edukacji promującej zdrowiej

      

      

     7. Organizacja warsztatów kulinarnych,

      

      

     oraz wspólnych śniadań w klasie z wychowawcą

      

     8. Organizowanie szkolnych obchodów dni związanych ze zdrowiem

      

     9. Współpraca z sanepidem – programy edukacyjne, informacje, ulotki

      

     10. Realizacja programów w zakresie profilaktyki chorób i uzależnień

      

     11. Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania nawyków zdrowotnych

     Cały rok szkolny

      

      

      

     styczeń

      

     cały rok szkolny

      

     cały rok szkolny

      

      

     cały rok szkolny

      

      

      

      

      

     cały rok szkolny

      

      

      

     dwa razy w semestrze

      

     dwa razy w miesiącu

      

     październik,

     luty, marzec

      

     cały rok

      

      

     cały rok

      

      

      

     cały rok

     Wychowawcy, nauczyciel biologii, pielęgniarka szkolna

     dietetyk, psycholog szkolny

     pielęgniarka

      

      

     nauczyciel biologii

     wychowawcy

      

      

     SU, nauczyciel biologii, wychowawcy

      

      

      

      

     wychowawcy, nauczyciel biologii

      

      

      

     dietetyk

      

      

      

     wychowawcy

      

      

     psycholog, wychowawcy

      

      

     wychowawcy, psycholog, pedagog

      

     wychowawcy, psycholog, pedagog

      

     szkolna rada rodziców, wychowawcy

     materiały biurowe, materiały papiernicze, laminator, drukarka

     zdrowa żywność,

     naczynia, sztućce

      

      

      

     materiały papiernicze, farby

     Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dokumentacja szkolna, certyfikaty, potwierdzające udział

     fotorelacje,

      

      

      

     MODUŁ II: Aktywność ruchowa i dbanie o relacje

     Lp.

     Nazwa zadania

     Sposób realizacji

     Okres/Termin realizacji

     Wykonawcy/osoba odpowiedzialna

     Środki, zasoby

     Sposób sprawdzenia wykonania zadania

     1.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     3.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     4.

     Rozwijanie i pielęgnowanie sprawności fizycznej

      

      

      

      

      

      

     Ulepszanie i utrzymywanie dobrych relacji między uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

     Monitorowanie samopoczucia społeczności szkolnej

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Uczymy się radzić sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami

     1.Organizowanie i udział w zawodach sportowych w różnych dyscyplinach sportu

      

     2. Szkolny Dzień Dziecka i Sportu

      

     3. Sportowe zajęcia pozalekcyjne

      

     4. Aktywne przerwy z muzyką

      

     5. Wycieczki klasowe

      

     6. Lekcje, warsztaty w terenie

      

     7. Celebrowanie integrujących wydarzeń klasowych, imprez szkolnych

      

     8. Zmodernizowanie zaplecza rekreacyjno-sportowego

      

     9. Stworzenie strefy relaksu przed budynkiem szkolnym

      

     10. Akcje szkolne angażujące całą społeczność

      

     11. Spotkania z psychologiem, pedagogiem, warsztaty psychologiczne

      

     12. Lekcje wychowawcze nt emocji, relacji i samopoczucia

     Wg harmonogramu wydarzeń

      

      

     czerwiec

      

      

     cały rok, dwa razy w tygodniu

      

     raz w tygodniu

      

      

     wg planu wycieczek

     kwiecień

      

      

     cały rok

      

      

      

      

     2024 r.

      

      

      

     kwiecień-maj 2024r.

      

      

     cały rok

      

      

      

     cały rok

      

      

      

      

     wg tematyki godzin wychowawczych

     Nauczyciel

     wych- fiz

      

      

     wychowawcy, nauczyciel wych-fiz

      

      

     nauczyciel wych. fiz.

      

     wychowawcy

      

      

      

     nauczyciel biologii, wychowawcy

     wychowawcy

      

      

      

     dyrektor szkoły

      

      

      

     rada rodziców, nauczyciel biologii, uczniowie

      

     wychowawcy, psycholog, pedagoga

      

     psycholog, pedagog, zaproszeni specjaliści

      

      

     wychowawcy

      

      

     Program wychowawczoprofilaktyczny szkoły, dokumentacja psychologa i pedagoga szkolnego, notatki w dziennikach lekcyjnych, karty wyjazdów, analiza ilości interwencji wychowawczych w ciągu całego roku szkolnego

     ankiety badające aktywność ruchową uczniów oraz samopoczucie w szkole na początek i koniec roku

      

      

      

      

     Koordynator programu:

     Dorota Florkiewicz

      

      

     HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

     rok szkolny 2023/2024

      

      

      

     OBSZAR: PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE, EDUKACJA ZDROWOTNA

      

     Lp.

     Zadanie/priorytet/obszar

     Metoda/Sposób realizacji

     Termin realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     Dokumentacja

     Uwagi

      

     1. Działania w kierunku poprawy stopnia świadomości na temat prawidłowych nawyków żywieniowych

      

      

      

      

      

      

      

     2. Udział w programach, warsztatach, akcjach edukacyjnych poświęconych żywieniu i zdrowiu

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. Organizowanie imprez szkolnych i klasowych promujących zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     4. Realizacja programów we współpracy z Sanepidem

      

      

      

      

     5. Konkursy o tematyce zdrowotnej

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1.

     Lekcje wychowawcze, pogadanki pouczające w klasach, spotkania z pielęgniarką szkolną

      

      

     Warsztaty z dietetykiem: „Dieta nastolatka, zaburzenia w odżywianiu”

     Gazetki w klasach na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia

      

     2.

     Wdrożenie edukacji żywieniowej poprzez udział w programie „JUNIOR-EDU-ŻYWIENIE” i realizację scenariuszy zajęć: „Moc edukacji żywieniowej w szkole”

     klasy I-III klasy IV- VI

     Dopalacze” -trzecia strona zjawiska (kl. VII- VIII)

     Prelekcja- „Wpływ dopalaczy i narkotyków na zdrowie młodego człowieka’

      

      

     Szkodliwość napojów energetyzujących na zdrowie dzieci.”

     Innowacja pedagogiczna „Kameleon” w kl III

     Dentystyczna akcja profilaktyczna „Uśmiech z klasą”

      

     3.

     Dzień zdrowej żywności w szkole

     Kiermasz zdrowych wypieków

      

      

      

      

     Warsztaty kulinarne w szkole

      

     Warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich

     Wspólne śniadania w klasie, przyrządzanie, kanapek, sałatek, koktajli

      

     Owocowe środy- uczniowie przynoszą do śniadania wybrany owoc

      

     4.

     Trzymaj formę” kl V-VIII

      

     Zdrowo i kolorowo” kl II

     Przyjazny tornister” kl I

      

      

     5.

     Konkurs plastyczno-techniczny dla klas I-III „Mój talerz zdrowych produktów’”

     Konkurs kulinarno-fotograficzny dla klas IV-VIII „Moja zdrowa kulinarna propozycja”

     Konkurs muzyczny na nagranie lub wykonanie piosenki „O zdrowiu na wesoło” kl I- V

      

      

     Konkurs biologiczny „Budowa człowieka i jego zdrowie” na zakończenie innowacji pedagogicznej „Język angielski w biologii”

      

     Promowanie picia wody- dystrybutor w szkole

      

     Cały rok

     wg tematyki godzin z wychowawcą

      

      

     15 styczeń 2024r.

     Listopad

      

      

      

     dwa razy w semestrze

      

      

      

      

     18 styczeń 2024 r.

      

     18 styczeń 2024r.

      

      

      

     marzec 2024

      

     cały rok

      

      

     październik

      

      

     październik

     styczeń

      

      

      

      

     dwa razy w semestrze

      

     maj 2024

     dwa razy w miesiącu

     cały rok

      

      

     cały rok

      

     cały rok

     cały rok

      

      

      

     grudzień

      

     grudzień

      

      

     prezentacja

     16.01.2024r. W tygodniu terapeutycznym

     Wychowawcy, nauczyciel biologii

     pielęgniarka szkolna

      

      

      

     dietetyk p. Andrzej Karbowski

     wychowawcy,

      

      

      

     nauczyciel biologii

     wychowawcy

      

      

      

      

     psycholog Anna Krajnik

      

      

     pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, policjant

     pedagog Wiktoria Skrzypczyk

      

     Dominika Dąbkowska

      

      

     pracownik kliniki stomatologicznej

      

      

     Rada rodziców

     wychowawcy, SU

     pedagog

     dietetyk

      

      

     Andrzej Karbowski

      

      

      

     wychowawcy

      

      

      

      

     pedagog Wiktoria Skrzypczyk

     Magda Szypczyńska

     Monika Barnik

      

      

      

     Magda Szypczyńska

      

     Magda Szypczyńska

      

      

      

      

     wychowawcy, Jacek Stybor

      

      

      

     Dorota Florkiewicz

      

      

      

      

      

     Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dokumentacja szkolna, fotorelacje

      

      

      

     OBSZAR: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA, DBANIE O RELACJE

     Lp.

     Zadania

     Sposób realizacji

     Termin

     Osoby odpowiedzialne

     Dokumentacja

     Uwagi

      

     1. Rozwijanie i pielęgnowanie sprawności fizycznej

     Organizowanie zawodów, imprez sportowych

     Udział w zawodach i turniejach

      

      

      

     2.Organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych

      

      

      

      

     3. Ruch przy muzyce

      

      

      

      

      

     4.Współpraca z Górznieńsko- Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym

      

      

      

     5. Działania wychowawcze nt pielęgnowania relacji

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. Spotkania z psychologiem, pedagogiem, warsztaty psychologiczne

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. Integracja zespołów podczas wycieczek klasowych

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. Tworzenie w szkole miejsc sprzyjających wypoczynkowi

      

      

     1.

     Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych klasy IV-VIII

     Mikołajkowy turniej w halową piłkę nożną klasy IV-VIII

     Mikołajkowy turniej sportowy klasy I-III

      

      

     Dzień sportu z okazji Dnia Dziecka z udziałem rodziców

     2.

     Pozalekcyjne zajęcia sportowe SKS na Orliku

     Pozalekcyjne zajęcia klubu piłkarskiego GOL

      

      

     3.

     Aktywne przerwy z muzyką

      

     Taneczna zabawa karnawałowa

      

      

     4

     Warsztaty przyrodnicze, lekcje w plenerze w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie i „Ekoczar” w Bryńsku

      

     5.

     Wspólne celebrowanie Dnia Życzliwości i Pozdrowień

     Organizowanie w klasach Dnia Chłopaka, wspólnej wigilii, Dnia Kobiet

      

     Zajęcia tygodnia terapeutycznego w klasach „Wzmacniamy poczucie własnej wartości”, akcja – „Napisz komuś coś miłego”

      

     6.

     Prowadzenie Kącika Psychologiczno-Pedagogicznego

     Jak budować pozytywne relacje? „-warsztaty psychologiczne I-VIII

     Zdrowie psychiczne- radzenie sobie ze stresem” kl VII-VIII

     Jak dbać o zdrowie psychiczne w młodym wieku „? kl IV-VI

      

     Światowy Dzień Walki z Depresją

     Konkurs Plastyczny ,,Pomóż mi kiedy pada. Pociesz mnie.”

     7.

     klasy I-III

     Wyjazd na widowisko na lodzie,

     do „Krainy Zabaw Świt’

     kl IV-VI

     Wycieczka do kopalni soli w Kłodawie

     kl VII

     Wycieczka do kina i na lodowisko

     kl VIII

     Biwak w OEE „zielona szkoła” na zakończenie nauki

      

     Stworzenie „strefy relaksu” – parku kwiatowego przed budynkiem szkolnym jako miejsca na lekcje wychowawcze

      

      

      

      

     październik

      

     grudzień

      

     grudzień

      

      

     czerwiec

      

      

     dwa razy w tygodniu

     dwa razy w tygodniu

      

      

      

     raz w tygodniu

      

     styczeń

      

      

      

     kwiecień

      

      

      

      

     listopad

      

     wrzesień, grudzień, marzec

     16 styczeń

      

      

      

      

      

     cały rok

      

      

      

      

     grudzień

      

     styczeń

      

      

      

     luty

      

      

      

      

      

     październik

     marzec

      

     październik

      

     październik

      

      

     maj

      

      

     październik maj

      

     Łukasz Olszewski

      

     Łukasz Olszewski

      

     Monika Barnik

     Magda Szypczyńska

     Dominika Dąbkowska

     Łukasz Olszewski, rada rodziców, wychowawcy

      

     Łukasz Olszewski

      

     Łukasz Olszewski

      

      

      

      

     Łukasz Olszewski

      

     rada rodziców,

     wychowawcy

      

      

     Dorota Florkiewicz, wychowawcy

      

      

      

     wychowawcy

      

     wychowawcy

      

      

     wychowawcy

      

      

      

      

      

     psycholog Anna Krajnik

     pedagog Wiktoria Skrzypczyk

      

      

      

      

      

      

      

      

     Anna Krajnik

     Wiktoria Skrzypczyk

      

      

      

     wychowawcy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     rada rodziców, Dorota Florkiewicz

     Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dokumentacja szkolna, fotorelacje, certyfikaty i podziękowania za udział, dyplomy, karty wyjazdów, dzienniki psychologa i pedagoga

     ankiety badające aktywność ruchową uczniów oraz samopoczucie w szkole na początek i koniec roku

      

      

      

      

     Koordynator programu

     Dorota Florkiewicz