• Inspektor Ochrony Danych Osobowych

    • KLAUZULA INFORMACYJNA

      

     Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

     1. Administratorem jest reprezentowane przez Dyrektora Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu, Jastrzębie 14, 87-322 Jastrzębie, tel. 56 495 57 12, e-mail: spjastrzebie14@gmail.com;
     2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3.  Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dzieci.
     4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
     5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
     6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w związku z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka przez osobę upoważnioną. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka.
     7. Dane osobowe zostały przekazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
     8. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa, numer telefonu.
     9. Ma Pan/Pani prawo:

     - dostępu do swoich danych osobowych;

     - sprostowania nieprawidłowych danych;

     - żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1

       RODO;

     - wniesienia sprzeciwu;

     - żądania ograniczenia przetwarzania danych.

     1. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

      

      

     *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

      

      

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

      

     1. Administratorem jest reprezentowane przez Dyrektora Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu, Jastrzębie 14, 87-322 Jastrzębie, tel. 56 495 57 12, e-mail: spjastrzebie14@gmail.com;
     2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
     4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:

     - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

     - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

     - aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora. 

     1. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
     2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji tj. przez okres 5 lat.
     3. Ma Pan/Pani prawo:

     - dostępu do swoich danych osobowych;

     - sprostowania nieprawidłowych danych;

     - żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

     - żądania ograniczenia przetwarzania danych. 

     1. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

      

     *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

      

      

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

      

     1. Administratorem jest reprezentowane przez Dyrektora Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu, Jastrzębie 14, 87-322 Jastrzębie, tel. 56 495 57 12, e-mail: spjastrzebie14@gmail.com;
     2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
     3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
     4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:

     - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

     - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

     - aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora. 

     1. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
     2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji tj. przez okres 5 lat.
     3. Ma Pan/Pani prawo:

     - dostępu do swoich danych osobowych;

     - sprostowania nieprawidłowych danych;

     - żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

     - żądania ograniczenia przetwarzania danych. 

     1. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

      

     *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

      

      

      

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

      

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

      

      

     1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest reprezentowane przez Dyrektora Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu, Jastrzębie 14, 87-322 Jastrzębie, tel. 56 495 57 12, e-mail: spjastrzebie14@gmail.com;;
     2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl ).
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole na szkodę.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
     5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe.
     6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
     7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
     8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
     • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
     • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
     • prawo do ograniczenia przetwarzania;
     • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
     • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
      (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
     1. Państwa dane będą/nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

      

      

      
      

      

      

     Wzór oświadczenia

     dotyczącego monitorowania

     Ja, ____________________________ (imię i nazwisko pracownika/osoby świadczącej pracę z innego tytułu) wykonujący pracę na stanowisku ____________________________ (określić stanowisko) w jednostce ___________________________ (nazwa i adres Szkoły) przyjmuję do wiadomości, że u mojego pracodawcy stosowany jest monitoring wizyjny,
     w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

      

      

     _____________________________________________

      

     (imię i nazwisko – czytelny podpis; data złożenia oświadczenia)